Oikeuksien voimaan saattaminen rekisteröinnillä

4.10.2015

Oikeustoimen vaikutusten voimaan saattaminen edellyttää toisinaan asiakirjan, tai siinä olevien tietojen rekisteröintiä. Rekisteröinnillä voidaan lisäksi vahvistaa henkilön oikeudellista asemaa, ja saada suojaa esimerkiksi velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa. Tietojen rekisteröinti kuuluu useimmiten maistraatille.

Lahja

Jos joku lahjoittaa irtainta omaisuutta puolisolleen tai muulle läheiselleen, voi lahjansaajan edun mukaista olla ilmoittaa lahjoituksesta maistraatille. Jos lahjanantaja tulee maksukyvyttömäksi, esimerkiksi joutuu konkurssiin, lahjansaaja voi joutua luopumaan lahjasta lahjanantajan velkojien hyväksi.

Ilmoituksen tekemisestä alkaa kulua kolmen vuoden aika. Sen päätyttyä lahjanantajan velkojat eivät voi enää vaatia lahjanantajan konkurssissa tai ulosotossa lahjaa palautettavaksi, mikäli lahjansaaja on ollut vilpittömässä mielessä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos lahja on tavanomainen, eli se ei ole arvoltaan epäsuhteessa lahjoittajan taloudelliseen asemaan nähden.

Perinnöstä luopuminen

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän kuoleman jälkeen jättänyt perinnöstä luopumisesta ilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin. Luopumisilmoitus voidaan tehdä vasta perittävän kuoleman jälkeen. Sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi luopua oikeudestaan perintöön.

Avioehtosopimus

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä, taikka sen aikana tehdä avioehtosopimuksen. Siinä avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain, taikka palauttaa. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi.

Osituskirjan rekisteröinti

Jos puoliso on osituksessa luovuttanut puolisolleen tai tämän perillisille omaisuuttaan huomattavasti enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen luovuttamaan, ositus voidaan peräyttää. Jotta omaisuutta saanut puoliso tai tämän perilliset voisivat tällaisessa tilanteessa saada suojaa toisen puolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta, osituskirja on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi.

Avoliittoasioiden rekisteri

Maistraatin avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskevista asiakirjoista, joita ovat omaisuuden erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Asiakirjojen rekisteröiminen suojaa avopuolisoa tai avopuolison perillisiä velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa.

Avio-oikeus konkurssissa

Avioliiton aikana puolison velkojat eivät voi saada aikaan ositusta, koska molempien puolisoiden velat ja varat ovat heidän omiaan. Jos puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi poistaa kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla asiasta maistraatille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Poistamisella on käytännössä sama vaikutus kuin molemminpuolisella avioehdolla.

Aviovarallisuussuhde

Kansainvälisten avioliittojen varallisuussuhteisiin sovelletaan pääsääntöisesti sen maan lakia, johon kummallekin puolisolle muodostuu kotipaikka. Asiasta voidaan sopia myös toisin. Jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka, ja he ovat määränneet sovellettavaksi muuta kuin Suomen lakia, ei tällaiseen sopimukseen voida vedota puolison velkojia vastaan, ellei sopimusta ole jätetty maistraattiin rekisteröitäväksi.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan omaisuuttaan ja muita taloudellisia asioitaan sekä itseään koskevia muita asioita, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa.

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutus viedään maistraattiin vahvistettavaksi siinä vaiheessa, kun käy ilmeiseksi, että henkilö ei enää kykene hoitamaan asioitaan. Valtuutus tulee voimaan vasta sitten, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Artikkeleihin