Valmistelevat toimet ennen perunkirjoitusta

7.9.2015

Alla on luettelo perunkirjoituksessa tavallisimmin tarvittavista asiakirjoista. Ohjetta noudatetaan tapauksittain soveltuvin osin.

Tyypillisiä tällaisia asiakirjoja ovat:

 • vainajasta katkeamaton sukuselvitysketju syntymästä kuolemaan
 • jos oikeudenomistaja elää, riittää sukuselvitys siitä seurakunnasta, jossa hän on syntynyt ja virkatodistus hänen nykyisestä seurakunnastaan
 • mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus
 • pankkitalletuksista kuolinpäivälle päivätyt saldotodistukset, joista ilmenevät myös kertyneet korot
 • selvitys vainajan ja hänen puolisonsa omistamista kiinteistöistä (esim. kauppakirjat, rasitustodistukset, kiinteistöveroliput, lainhuutotodistukset tms.)
 • selvitys asunto-osakkeista (esim. osakekirjat, kauppakirjat, isännöitsijätodistukset tms.)
 • selvitys pörssiosakkeista, arvo-osuuksista, obligaatioista, jäsenosuuksista jne.
 • selvitys osakkuuksista kuolinpesissä
 • autojen ja muiden kulkuneuvojen rekisteriotteet
 • pankin laatima luettelo mahdollisen tallelokeron sisällöstä
 • selvitys aseista, taideteoksista ja muusta arvo-omaisuudesta
 • selvitys käteisvarojen määrästä
 • selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä selvitys jälkiverosta tai veronpalautuksesta
 • selvitys kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista yms. avustuksista
 • selvitykset mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista yms. vastuista
 • selvitys mahdollisista vainajan antamista ennakkoperinnöistä
 • kuitit hautauskuluista ja muista hautaamiseen liittyvistä kustannuksista (esim. kuolinilmoitukset, hautaustoimiston lasku, pitopalvelulaskut, seurakunnan hautauslasku ja hautapaikan lunastuslasku, hautakivilasku yms.)
 • kuitit vainajan kuolinhetkellä maksamatta olleista laskuista, jotka kohdistuvat vainajan elinaikaan (esim. puhelin-, sähkö- ja sairaalalaskut yms.)
 • kaikki muu selvitys, josta käy ilmi pesän varat ja velat

Vainajasta tarvitaan muun muassa katkeamaton sukuselvitysketju syntymästä kuolemaan. Se joudutaan tilaamaan ainakin siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Selvitys kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä evankelisluterilaisista seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Perunkirjoituspalkkioista

Jokaisessa toimeksiannossa, kuten myös perunkirjoituksissa, on yksilöllisiä erityispiirteitä, jotka vaikuttavat asian hoidon vaatimaan aikaan. Näin ollen kiinteän hinnan, enimmäishinnan tai tarkan hinta-arvion antaminen etukäteen tuntematta kaikkia yksityiskohtia ei ole mahdollista.

Vainajasta tarvitaan muun muassa katkeamaton sukuselvitysketju syntymästä kuolemaan. Se joudutaan tilaamaan ainakin siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Selvitys
kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä evankelisluterilaisista seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Esimerkiksi useiden rekisteristä toiseen siirtymisten, laajan suvun, osakkaiden ulkomailla asumisen, siellä sijaitsevan omaisuuden tai muutoin vaikeasti selvitettävän omaisuuden tai velkojen vuoksi perunkirjoituksen edellyttämän asiakirjaselvityksen hankkiminen vaatii tavanomaista enemmän aikaa.

Voimme sopia myös niin, että joku osakkaista hankkii tarvittavat asiakirjat. Sillä tavoin voitte halutessanne pienentää perunkirjoituskustannuksia. Toki silloinkin kustannuksia tulee hankittujen asiakirjojen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisesta.

Perunkirjoitusasioissa toimistoni laskutus perustuu tuntiveloitukseen ja toimeksiannon hoitamiseen käytettävään todelliseen ajankäyttöön. Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tällaisia ovat muun muassa sukuselvitysten ja virkatodistusten lunastusmaksut seurakunnille jne.

Panosta perukirjan oikeellisuuteen

Perukirjan oikeellisuuteen kannattaa panostaa. Perukirjalla on vaikutusta sekä perintöveron määräytymiseen että myöhempään omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun.
Perukirja voi toimia myös perustana vastaiselle ositukselle ja perinnönjaolle, sekä monien oikeuksien kirjaamiselle. Virheet ja väärät ratkaisut voivat johtaa epäedullisiin seurauksiin.

Puutteellisena annettu perukirja voi johtaa myös veronkorotuksiin. Esimerkiksi perinnönjaoissa törmää usein lesken jälkeen virheellisesti laadittuihin perukirjoihin, joissa ei ole ilmoitettu en­siksi kuol­leen puo­lison jäljellä olevaa osittamatonta avio-­oi­keu­den alai­sta omaisuutta. Myös, jos kuolleen puo­lison osittamatonta omaisuut­ta on myy­ty les­ken elä­essä, tulisi myynnistä
saa­dut varat tai niillä han­kittu uusi omaisuus ilmoittaa lesken perukirjassa.

Asiantuntijan käyttö voi olla kannattavaa myös tilanteissa, joissa omaisuutta tai osakkaita on paljon, osakkaiden välit ovat riitaisat tai joissa pesään sisältyy myös toisen,
aikaisemmin jakamatta jääneen pesän omaisuutta.
Artikkeleihin