Valmistelevat toimet ennen perunkirjoitusta

7.9.2015


Perukirjasta tulee ilmetä vainajalla ja mahdollisella leskellä kuolinpäivänä olleet yhteiset ja henkilökohtaiset varat ja velat.

Alla on luettelo perunkirjoituksessa tavallisimmin tarvittavista asiakirjoista. Ohjetta noudatetaan tapauksittain soveltuvin osin.


Tyypillisiä tällaisia asiakirjoja ovat:

 • vainajasta katkeamaton sukuselvitysketju 15 ikävuodesta kuolemaan
 • mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus
 • pankkitalletuksista kuolinpäivälle päivätyt saldotodistukset, joista ilmenevät myös kertyneet korot
 • selvitys kiinteistöistä (esim. kauppakirjat, rasitustodistukset, kiinteistöveroliput, lainhuutotodistukset tms.)
 • selvitys asunto-osakkeista (esim. osakekirjat, kauppakirjat, isännöitsijätodistukset tms.)
 • selvitys pörssiosakkeista, arvo-osuuksista, obligaatioista, jäsenosuuksista jne.
 • selvitys osakkuuksista kuolinpesissä
 • autojen ja muiden kulkuneuvojen rekisteriotteet
 • pankin laatima luettelo mahdollisen tallelokeron sisällöstä
 • selvitys aseista, taideteoksista ja muusta arvo-omaisuudesta
 • selvitys käteisvarojen määrästä
 • selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä selvitys jälkiverosta tai veronpalautuksesta
 • selvitys kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista yms. avustuksista
 • selvitykset mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista yms. vastuista
 • selvitys mahdollisista vainajan antamista ennakkoperinnöistä
 • kuitit hautauskuluista ja muista hautaamiseen liittyvistä kustannuksista (esim. kuolinilmoitukset, hautaustoimiston lasku, pitopalvelulaskut, seurakunnan hautauslasku ja hautapaikan lunastuslasku, hautakivilasku yms.)
 • kuitit vainajan kuolinhetkellä maksamatta olleista laskuista, jotka kohdistuvat vainajan elinaikaan (esim. puhelin-, sähkö- ja sairaalalaskut yms.)
 • kaikki muu selvitys, josta käy ilmi pesän varat ja velat

Panosta perukirjan oikeellisuuteen

Perukirjan oikeellisuuteen kannattaa panostaa. Perukirjalla on vaikutusta sekä perintöveron määräytymiseen että myöhempään omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun.
Perukirja voi toimia myös perustana vastaiselle ositukselle ja perinnönjaolle, sekä monien oikeuksien kirjaamiselle. Virheet ja väärät ratkaisut voivat johtaa epäedullisiin seurauksiin.

Puutteellisena annettu perukirja voi johtaa myös veronkorotuksiin. Esimerkiksi perinnönjaoissa törmää usein lesken jälkeen virheellisesti laadittuihin perukirjoihin, joissa ei ole ilmoitettu en­siksi kuol­leen puo­lison jäljellä olevaa osittamatonta avio-­oi­keu­den alai­sta omaisuutta. Myös, jos kuolleen puo­lison osittamatonta omaisuut­ta on myy­ty les­ken elä­essä, tulisi myynnistä
saa­dut varat tai niillä han­kittu uusi omaisuus ilmoittaa lesken perukirjassa.

Asiantuntijan käyttö voi olla kannattavaa myös tilanteissa, joissa omaisuutta tai osakkaita on paljon, osakkaiden välit ovat riitaisat tai joissa pesään sisältyy myös toisen, aikaisemmin jakamatta jääneen pesän omaisuutta.
Artikkeleihin