Hallinto-oikeusasioita

Alla on yleisimpiä asiaryhmiä, joita koskevia toimeksiantoja olen hoitanut:

 • Valtio-oikeus ja yleishallinto
  Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja, passi-, väestötieto- ja nimiasiat, holhoustoimen edunvalvonta, oikeusapupäätökset, oikeudenkäyntimaksut, vankeinhoito, työvoima-asiat, palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu, ampuma-aseasiat, arpajais- ja rahankeräysluvat, kansalaisuusasiat
 • Kunnallisasiat
  Kunnanvaltuustojen, -hallitusten ja lautakuntien päätöksiä koskevat valitukset sekä kuntayhtymien päätöksiä koskevat valitukset ja muut kunnallisasiat
 • Kirkollisasiat
  Tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän päätöksiä koskevat valitukset ja muut kirkollisvalitukset
 • Ulkomaalaisasiat
  Oleskeluluvat, karkottaminen, käännyttäminen, turvapaikka-asiat
 • Maankäyttö- ja rakennusasiat
  Kaava-asiat, rakennus- ja poikkeamisluvat, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus, tonttijako, kadut ja yleiset alueet, suunnittelutarveratkaisu, ympäristönhoito ja rakennuksen kunnossapito
 • Tie- ja kiinteistöasiat
  Yleisiä teitä, kiinteistön lunastusta ja etuosto-oikeutta koskevat asiat
 • Ympäristönsuojelu ja ympäristöluvat
  Ympäristöluvat, terveysvalvonta, jätehuolto, öljyvahinkojen torjunta, haittavero ja -maksu, ympäristövaaralliset aineet, päästökauppalain mukaiset asiat, maasto- ja vesiliikenne
 • Vesitalous
  Vesilain mukaiset asiat
 • Luonnonsuojelu
  Luonnonsuojelulain mukaiset asiat, eläinsuojelu, maa-ainesasiat, muinaismuistoasiat, rakennussuojelu
 • Sosiaaliasiat
  Toimeentulotuki, huostaanotto ja lastensuojelu, elatusturva, kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelu, päihdehuolto, omaishoidon tuki, lasten päivähoito, sosiaalihuollon kustannusten korvaaminen ja asiakasmaksut
 • Terveydenhuolto ja sairaanhoito
  Kansanterveystyö, mielenterveysasiat, terveydenhuolto, sairaanhoitotoimi, elintarvikevalvonta, terveydenhuollon kustannusten korvaaminen ja asiakasmaksut
 • Verot
  Tuloverotus, ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu, kiinteistövero, arvonlisävero, ajoneuvoja koskevat verot ja maksut, valmisteverot ja tulliasiat, perintö- ja lahjavero, arpajaisvero, leimavero, varainsiirtovero


Etusivulle