Potilasvahingot

5.10.2014

Jos korvauksen saaja tai potilas, jolta korvaus on evätty, kokee potilasvakuutuskeskuksen korvausratkaisun perustuneen puutteelliseen tietoon, hän voi lähettää asiasta kirjallisen oikaisupyynnön potilasvakuutuskeskuksen asianomaiselle vahinkokäsittelijälle (itseoikaisu). Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä osin ratkaisu on puutteellinen. Lisäksi selvitykseen on liitettävä puuttuva selvitys tai ilmoitettava, mistä selvitys on hankittavissa.

Mikäli korvauspäätökseen tyytymätön katsoo, että Potilasvakuutuskeskus on päätynyt sen käytettävissä olleilla tiedoilla virheelliseen ratkaisuun, hän voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Potilas voi saattaa asian valtioneuvoston asettaman potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi pyytämällä lautakunnalta kirjallisesti suosituksen luonteista ratkaisua siitä, onko potilasvahinko tapahtunut, sekä vahingosta maksettavan korvauksen määrästä. Ratkaisupyynnön jättämiselle ei ole asetettu määräaikaa. Käytännössä määräajan osalta sovelletaan kuitenkin samaa määräaikaa kuin potilasvakuutuskeskusta vastaan nostettavan kanteen yhteydessä. Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta.

Korvausta vaativa voi myös nostaa potilasvahinkolain mukaisen korvauskanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä korvausta vaativalla on väestötietolain mukainen kotipaikka.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit: “Potilasvahinko – muistutus ja potilasvahinkoilmoitus” ja “Potilasvahinko – Potilasvahingon perusteella maksettavat korvaukset”

- See more at: http://opuslex.fi/potilasvahinko-potilasvahinkolai...

os korvauksen saaja tai potilas, jolta korvaus on evätty, kokee potilasvakuutuskeskuksen korvausratkaisun perustuneen puutteelliseen tietoon, hän voi lähettää asiasta kirjallisen oikaisupyynnön potilasvakuutuskeskuksen asianomaiselle vahinkokäsittelijälle (itseoikaisu). Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä osin ratkaisu on puutteellinen. Lisäksi selvitykseen on liitettävä puuttuva selvitys tai ilmoitettava, mistä selvitys on hankittavissa.

Mikäli korvauspäätökseen tyytymätön katsoo, että Potilasvakuutuskeskus on päätynyt sen käytettävissä olleilla tiedoilla virheelliseen ratkaisuun, hän voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Potilas voi saattaa asian valtioneuvoston asettaman potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi pyytämällä lautakunnalta kirjallisesti suosituksen luonteista ratkaisua siitä, onko potilasvahinko tapahtunut, sekä vahingosta maksettavan korvauksen määrästä. Ratkaisupyynnön jättämiselle ei ole asetettu määräaikaa. Käytännössä määräajan osalta sovelletaan kuitenkin samaa määräaikaa kuin potilasvakuutuskeskusta vastaan nostettavan kanteen yhteydessä. Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta.

Korvausta vaativa voi myös nostaa potilasvahinkolain mukaisen korvauskanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä korvausta vaativalla on väestötietolain mukainen kotipaikka.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit: “Potilasvahinko – muistutus ja potilasvahinkoilmoitus” ja “Potilasvahinko – Potilasvahingon perusteella maksettavat korvaukset”

- See more at: http://opuslex.fi/potilasvahinko-potilasvahinkolai...

Terveydenhoito- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien on otettava potilasvahinkojen varalta potilasvakuutus. Se korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja, joilla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa. Pelkästä mielipahasta, harmituksesta tai ajanhukasta ei voi saada korvausta.

Potilasvahinkolain tarkoittamaa hoitoa antavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kuten lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tms. Myös sairaankuljetusta, näytteenottoa, kuntoutusta ja fysikaalista hoitoa sekä reseptilääkkeen toimittamista apteekista pidetään lain tarkoittamana hoitona.

Jotta potilasvahinko voidaan korvata, sillä on oltava selkeä yhteys saadun hoidon toimenpiteisiin, välineisiin tai olosuhteisiin. Vahinko on eri asia kuin huono hoitotulos. Aina ei esimerkiksi vamman tai sairauden laadun vuoksi ole mahdollista saavuttaa hyvää hoitotulosta. Lopputulosta tarkastellaan kokeneen ammattihenkilön vaatimustason mukaisesti.

Muistutusmenettely

Potilasvahinkolaki lähtee siitä, ettei potilaan tarvitse osoittaa syyllistä tapahtuneeseen vahinkoon. Jos on tyytymätön hoitotulokseen, kannattaa epäonnistumisen syistä keskustella hoitavan tahon kanssa. Potilas voi myös tehdä hoitoyksikön johtajalle muistutuksen, josta tämän on annettava lausunto kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei ole korvauskäsittelyn pakollinen esivaihe.

Jos muistutuksen pohjalta ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa tarkoitettu vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely, taikka muu laissa säädetty kurinpitomenettely, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Miten korvausta haetaan

Potilasvahingosta haetaan korvausta tekemällä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- tai sairaanhoidosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Viimeistään korvausta on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa hoidosta.

Vahinkoilmoituksessa on kerrottava omin sanoin, mistä henkilövahingosta ja millä perusteella korvausta haetaan. Korvauksen hakijan ei tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemukselleen. On kuitenkin tärkeää, että ilmoituksesta ilmenee mahdollisimman tarkkaan, mistä asiassa on kyse.

Miten korvauskäsittely etenee

Potilasvakuutuskeskuksen vahinkokäsittely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan, onko kysymyksessä potilasvahinko. Korvauspäätös lähetetään postitse korvauksen hakijalle. Siitä ilmenevät tapahtumatiedot, ratkaisuun vaikuttaneet säännökset sekä oikeudellisesti ja lääketieteellisesti perusteltu korvausratkaisu.

Toisessa vaiheessa selvitetään maksettavien korvausten suuruus. Myönteisen korvauspäätöksen mukana lähetetään erillinen korvaushakemus, jolla kustannuksia ja korvauksia voi hakea. Vasta korvaushakemukseen liitetään mukaan kuitteja tai muita selvityksiä aiheutuneiden kustannusten ja menetysten suuruudesta.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee noin puolet vahinkoilmoituksista puolessa vuodessa, mutta oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hankalan asian käsittely vie luonnollisesti pidempään.

Vuonna 2013 Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemia evättyjä vahinkoilmoituksia oli 5266 ja korvattavia potilasvahinkoja 2387.

Mitä korvataan

Potilasvakuutus on toissijainen useimpiin lakisääteisiin etuuksiin ja korvauksiin nähden.

Tämä tarkoittaa sitä, että potilasvakuutuksesta korvataan se osuus potilasvahingosta johtuvista kustannuksista ja menetyksistä, jota muut lakisääteiset etuudet ja vakuutukset eivät kata.

Korvaus suoritetaan tarpeellisten kulujen ja todellisten menetysten mukaan muun muassa sairaanhoitokuluista, työansion menetyksestä, kivusta ja särystä, viasta tai muusta pysyvästä haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta, hautauskuluista ja perheen toimeentulon vähentymisestä.

Jos korvauksen saaja tai potilas, jolta korvaus on evätty, kokee Potilasvakuutuskeskuksen korvausratkaisun perustuneen puutteelliseen tietoon, hän voi lähettää asiasta kirjallisen oikaisupyynnön Potilasvakuutuskeskuksen asianomaiselle vahinkokäsittelijälle (itseoikaisu). Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä osin ratkaisu on puutteellinen. Lisäksi selvitykseen on liitettävä puuttuva selvitys tai ilmoitettava, mistä selvitys on hankittavissa.

Mikäli korvauspäätökseen tyytymätön katsoo, että Potilasvakuutuskeskus on päätynyt sen käytettävissä olleilla tiedoilla virheelliseen ratkaisuun, hän voi pyytää ratkaisusuosituksen Potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asian käsittely Potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta.


Artikkeleihin