Kilpaileva toiminta työnantajan kanssa

Työsopimuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Kilpailevaan toimintaan liittyy läheisesti työsopimuslain 3 luvun 4 §:ssä säädetty työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuden hyödyntämisen ja ilmaisemisen kielto. Mikäli työntekijä aiheuttaa kilpailevalla toiminnalla työnantajalleen vahinkoa, työntekijä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen syntyneestä vahingosta. Työntekijän vastuu työnantajaansa kohtaan kytkeytyy työsopimuslain 12 luvun 1 §:n kautta vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyihin perusteisiin.

Työsopimuslain perusteluissa on liike- ja ammattisalaisuudesta mainittu esimerkkeinä tiedot tietokoneohjelmista, tuotantomääristä, kaavoista, asiakasrekistereistä ja työmenetelmistä.

Ammatti- ja liikesalaisuutta koskevien tietojen oikeudeton hankinta ja oikeudeton hyödyntäminen työsuhteen päättymisen jälkeen on kriminalisoitu rikoslain 30 luvun 5 §:ssä. Sen mukaan joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yrityssalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä pykälä ei koske tekoa, johon työntekijä on ryhtynyt kahden vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä.

Lisäksi työnantaja ja työntekijä ovat voineet tehdä erilaisia vaitiolo- ja kilpailukieltosopimuksia. Tavanomaisesti niissä on sovittu sopimussakosta. Jos sopimussakosta ei ole sovittu, työntekijä on velvollinen korvaamaan kilpailukiellon rikkomisesta aiheutuneen vahingon.

Jokaisella ihmisellä on perustuslain nojalla oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tätä oikeutta saattaa rajoittaa tehty kilpailukieltosopimus. Joka tapauksessa toimintaa rajoittaa ammatti- ja liikesalaisuutta koskevien tietojen oikeudetonta hankintaa ja oikeudetonta hyödyntämistä työsuhteen päättymisen jälkeen koskevat lain säännökset. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailla saa työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli ei ole voimassa olevaa kilpailukieltosopimusta. Toiminnassa ei kuitenkaan saa käyttää hyödykseen entisen työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia kuten esimerkiksi asiakasrekisteriä. Tarjouksia ei siis voi lähettää tietyille entisen työnantajan asiakkaille. Sen sijaan estettä ei ole sille, että esimerkiksi lähestyy tarjouksella kaikkia tietyllä toimialalla toimivia potentiaalisia asiakkaita.


Artikkeleihin