Artikkelit


Lapset vanhempien avioeron puristuksessa

Avioerotilanteissa on yleistä, että asianosaiset syyllistyvät ylilyönteihin vastustaessaan toistensa pyrkimyksiä. Erokuohunta on kuitenkin tavanomaisesti ohimenevää. Valitettavasti katkerien eroriitojen määrät ovat kasvussa, ja niissä käytettävät keinot ovat koventuneet. Seurauksena on ollut lasten lisääntyvä pahoinvointi. Lapsen sopeutumista vanhempien eroon tukee parhaiten se, että vanhemmat toimivat yhteistyössä ja sovussa lapseen liittyvissä asioissa. perinnönjaossa - vai otetaanko?

Lue lisää ...

Lapsen oikeus riittävään elatukseen

Lapsen vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen elatuksesta jatkuu myös vanhempien eron jälkeen. Tällöin elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla.

Lue lisää ...

Perinnöstä ja testamentista luopuminen perittävän kuoleman jälkeen

Perillisasemassa oleva henkilö voi halutessaan luopua perinnöstä ja testamentista. Se on oiva tapa siirtää varallisuutta verottomasti yhden tai useammankin sukupolven yli. Luopumisen seurauksena perintö voi myös jakaantua useammalle saajalle, jolloin omaisuudesta maksettavan perintöveron määrä laskee.

Lue lisää ...

Todistajana oikeudenkäynnissä

Miten toimitaan oikeudessa todistajana, ja mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon? Onko minulla oikeus kieltäytyä todistamasta? Vannonko valan vai annanko sitä vastaavan vakuuden? Onko vala tai vakuus opeteltava etukäteen ulkoa?

Lue lisää ...

Oikeudellisen avun kustannusten kattaminen

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Oikeusturvavakuutuksella voi varautua oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten asianajopalkkioihin. Mikäli asianosaisella ei ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoista.

Lue lisää ...

Tavaran virhe kuluttajakaupassa

Jos tavarassa on virhe, jonka voidaan katsoa olleen tuotteessa jo ostohetkellä, on myyjä velvollinen korjaamaan tuotteen, vaihtamaan sen uuteen samanlaiseen, antamaan hinnanalennusta tai viimekädessä purkamaan kaupan. Kuluttajalla on myös oikeus saada korvausta hänelle virheen johdosta aiheutuneista kuluista.

Lue lisää ...

Kansainväliset perintöasiat Euroopan Unionissa

Mikäli halutaan varmistaa, että kansainväliseen EU-perimykseen sovelletaan Suomen lakia, on asia syytä kirjata omaan testamenttiin. Ilman erillistä määräystä vakinaisesti Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen voi käytännössä unohtaa kaikki kotimaiset perintökaaren pykälät.

Lue lisää ...

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan oikeutta ja vastuuta päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta, ja huoltaja myös edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita. Mutta millä eri tavoin huolto voidaan toteuttaa?

Lue lisää ...

Kesätyön pelisäännöt

Kohta on käsillä se aika vuodesta, kun nuorten kesäkauden työsopimuksia aletaan solmia. Jotta kesätyö olisi onnistunut kokemus, on nuoren kesätyöntekijän hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan ja laissa säädetyistä rajoituksistaan työelämässä. Tunnetko oikeutesi ja velvollisuutesi?

Lue lisää ...

Valtion varoista maksettavat rikosvahinkokorvaukset

Käytännössä suuri osa rikosten uhreista jää ilman korvauksia. Jos joutuu vaikka katuväkivallan uhriksi, ja tekijä jää tuntemattomaksi, ei välttämättä tule ajatelleeksi, että voi hakea korvauksia. Vaikka tuomioistuin on velvoittanut rikoksentekijän maksamaan korvauksia, niitä ei useinkaan saada perittyä tekijän varattomuuden vuoksi. Rikoksen uhrille voidaan kuitenkin maksaa valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetuista vahingoista.

Lue lisää ...

Edelliset / Seuraavat