Perinnöstä ja testamentista luopuminen perittävän kuoleman jälkeen

22.5.2014

Perillisasemassa oleva henkilö voi halutessaan luopua perinnöstä. Se on oiva tapa siirtää varallisuutta verottomasti yhden tai useammankin sukupolven yli. Luopumisen seurauksena perintö voi myös jakaantua useammalle saajalle, jolloin omaisuudesta maksettavan perintöveron määrä laskee. Perintövero on asteittain nouseva vero, jossa veroprosentti määräytyy verotettavan varallisuuden mukaan.

Perintöveroa ei määrätä perinnöstä luopujalle, jos luopuminen tapahtuu tehokkaasti eli ryhtymättä pesään ja ehdoitta. Perintöön voidaan ryhtyä ottamalla perintö vastaan tai ilmoittamalla vaatimus halukkuudesta ottaa perintö vastaan. Jos luopuja saa luopumisestaan vastiketta, myös se merkitsee ryhtymistä perintöön. Perinnöstä ei voi luopua tehokkaasti vain osittain.

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää myös, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa, tai edunsaajaksi on määrätty luopujan sijaan tulevat perilliset. Sijaantuloperillisten tulee lisäksi olla perimysasemassa suhteessa perinnönjättäjään. Luopumisen ollessa tehokas perintö menee siis aina luopujan perillisille siten kuin se olisi mennyt siinä tapauksessa, että luopuja olisi kuollut ennen perittävää.

Luopumiselle ei ole laissa asetettu aikarajaa. Suositeltavaa kuitenkin on, että kirjallinen luopumisilmoitus esitetään perunkirjoituksen yhteydessä, jolloin myös perintöverotus tulee toimitetuksi kerralla oikein. Perintöomaisuuden realisointiin tai perinnönjakoon ei pidä missään tapauksessa ryhtyä ennen perinnöstä luopumista. Sen sijaan pesän selvittämiseksi tehtävät välttämättömät ja tarpeelliset toimet ovat sallittuja.

Jos luopuminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun perinnönsaaja on ottanut perinnön vastaan, luovutus on luonteeltaan perintöosuuden luovutus. Perintöosuuden vastikkeeton luovutus on veronalainen lahja. Tällaisessa tapauksessa luopuminen johtaa siis “kaksinkertaiseen” verotukseen. Luopuja maksaa perintöveron, ja luovutuksen saaja samasta omaisuudesta lahjaveron.

Perinnöstä luopuminen sitoo myös luopujan ulosmittausvelkojaa edellyttäen, että luopumisilmoitus on annettu tiedoksi kuolinpesälle ennen ulosmittausta. Luopumisilmoituksen voi jättää myös kotipaikkakunnan maistraattiin tallettamista varten. Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.

Myös testamentinsaaja voi halutessaan luopua testamenttiin perustuvista oikeuksistaan. Jos testamentista luovutaan tehokkaasti, omaisuus menee testamentissa mahdollisesti määrätylle toissijaiselle saajalle. Ellei testamentissa ole toissijaismääräystä tai määräystä sijaantulijasta mahdollisen luopumisen varalta, testamentintekijän oletettu tahto sijaantulosta yritetään selvittää testamentin tulkinnalla.

Ellei testamentin tulkinnalla voida selvittää testamentintekijän tarkoitusta, noudatetaan toissijaisena lakiin otettua sijaantulo-olettamaa. Perintökaaren 11 luvun 6 §:n mukaan "Jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä". Tämä koskee myös tilanteita, joissa testamentinsaaja omalla tahdonilmaisullaan luopuu testamentista.

Testamentintekijän katsotaan tarkoittaneen sijaantuloa, jos alkuperäisen testamentinsaajan jälkeläiset ovat perintökaaren 2 luvussa tarkoitetussa sukulaissuhteessa testamentintekijään. Perimysjärjestyksemme mukaan serkut eivät enää peri, joten sijaantulijoiden tulee olla tätä läheisempiä sukulaisia testamentintekijään nähden.Tässä ei edellytetä sitä, että sijaantulijat olisivat lähimmässä perillisasemassa, vaan että he ylipäätään kuuluvat testamentintekijän perillispiiriin.

Esimerkiksi jos testamentti on tehty testamentintekijän sisarelle, ja tämä luopuu testamentista tehokkaasti, sisaren lapset tulevat hänen sijaansa. Sitä vastoin jos alkuperäisenä saajana on sukua olematon kummilapsi, setä, täti tai eno, sijaantuloa ei tapahdu, koska heidän jälkeläisensä eivät kuulu testamentintekijän perillispiiriin.

Jos testamentti raukeaa luopumisen vuoksi, perintö jaetaan perillisten kesken niin kuin testamenttia ei olisi ollut eli omaisuus siirtyy lakisääteisen perimysjärjestyksen mukaisesti perillisille.

Toisin kuin perinnöstä, testamentista voi luopua verotuksellisesti tehokkaasti myös osittain. Testamentilla saadusta omaisuudesta voi ottaa vastaan vain osan, ja esimerkiksi antaa osan mennä lapsilleen, mikäli he ovat testamentintekijän perillisiä. On myös mahdollista ottaa vastaan vain käyttöoikeus, vaikka testamentilla olisi määrätty omistusoikeudesta.

Luopumisilmoituksen tekemisessä on ikävien yllätysten välttämiseksi suositeltavaa käyttää asiantuntijaa. Verottajan kanta suunniteltuun järjestelyyn voidaan varmistaa etukäteen myös hakemalla Verohallinnolta maksullista ennakkoratkaisua.

Artikkeleihin