Todistajana oikeudenkäynnissä

7.7.2014

Todistajaksi nimetyn on saavuttava oikeuteen kutsussa mainittuna ajankohtana. Mikäli todistajalla on sellainen laillinen este, joka estää todistamisen, hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman hyvissä ajoin oikeudelle. Esteen hyväksyttävyydestä päättää oikeuden puheenjohtaja. Todistajaa voidaan tuomioistuimen harkinnan mukaan kuulla myös videoneuvottelussa tai puhelimessa, jos hän on sairas tai muusta syystä hänen saapumisensa tuomioistuimeen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa.

Jos todistaja jää tuomioistuimesta pois ilman laillista estettä tai poistuu luvatta, hänelle voidaan tuomita poissaolosakko, ja hänet voidaan määrätä noudettavaksi myöhempään istuntoon, jolloin poliisi voi jo etukäteen ottaa hänet säilöön.

Todistajan kannattaa lähteä istuntopaikalle hyvissä ajoin ennen ilmoitettua määräaikaa. Mikäli tarvitsee pysäköintipaikkaa, sen etsimiselle on syytä varata aikaa. Lisäksi tuomioistuimissa saatetaan tehdä turvatarkastus, joka voi aiheuttaa jonoja, ja hidastaa istuntopaikalle saapumista.

Aikataulujen venymiseen kannattaa varautua

Todistajalle ilmoitettu saapumisaika ei välttämättä ole hänen tarkka kuulemisaikansa, sillä oikeudenkäyntien aikataulut yleensä elävät ja muuttuvat. Todistajan onkin varauduttava aikataulujen venymiseen, sillä hän on velvollinen odottamaan vuoroaan. Todistamisen jälkeenkään todistaja ei saa poistua oikeuden istuntopaikalta ennen kuin asian käsittely on päättynyt, ellei oikeuden puheenjohtaja ole antanut siihen lupaa.

Todistaja odottaa vuoroaan oikeuden odotustilassa istuntosalin ulkopuolella. Siellä on myös päivän juttulista, josta käy ilmi muun muassa juttujen käsittelyjärjestys, asianosaiset ja oikeuden kokoonpano. Laajoissa jutuissa pitkään odotusaikaan kannattaa varautua ottamalla mukaan vaikkapa lukemista ja pientä evästä.

Mitä oikeussalissa tapahtuu?

Todistaja kutsutaan nimeltä oikeussaliin, jolloin matkapuhelin tulee viimeistään sulkea.

Puheenjohtaja tarkastaa aluksi todistajalta henkilötiedot ja selvittää mahdollisen esteellisyyden todistajaksi. Sen, joka on läheistä sukua oikeusjutun asianosaiselle, ei tarvitse todistaa vasten tahtoaan. Vaikka todistajalla olisikin oikeus kieltäytyä todistamasta, hänen on kutsun saatuaan kuitenkin aina tultava oikeuteen.

Henkilötietojen tarkistamisen jälkeen todistaja vannoo puheenjohtajan sanelun mukaan joko todistajan valan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, tai antaa vastaavan vakuutuksen kunniansa ja omatuntonsa kautta. Tavanomaisesti kirkkoon kuuluvat vannovat valan, ja kirkkoon kuulumattomat antavat vakuutuksen.

Valaa tai vakuutusta ei tarvitse etukäteen opetella ulkoa tai muutoinkaan erityisesti harjoitella. Vala tai vakuutus toistetaan puheenjohtajan sanelun mukaan rauhallisesti muutama sana kerrallaan. Tämän jälkeen puheenjohtaja ohjaa todistajan hänelle tarkoitetulle paikalle.

Todistajan on puhuttava ehdottomasti totta

Todistajan on kerrottava totuudenmukaisesti, mitä hän asiasta tietää, ja vastattava esitettyihin kysymyksiin. Väärän tiedon antaminen tai tiedon salaaminen on rangaistavissa perättömänä lausumana tuomioistuimessa. Siihen syyllistynyt tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.

Todistajan tulee antaa kertomuksensa suullisesti, ja se nauhoitetaan. Todistajalle esitetään kysymyksiä, ja todistaja vastaa niihin. Ensiksi kysymyksiä esittää todistajan nimennyt osapuoli. Tämän jälkeen kysyvät muut asianosaiset ja lopuksi tuomioistuimen jäsenet. Ensisijaisesti todistajan on kerrottava omista havainnoistaan. Mikäli hän kertoo muilta kuulemistaan seikoista, se on selkeästi ilmoitettava oikeudelle.

Korvaus oikeuteen saapumisesta

Velvollisuuksiensa vastapainoksi todistajalla on oikeus saada palkkio oikeuteen saapumisesta. Jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai asianosainen, jolle on myönnetty oikeusapua, palkkio maksetaan valtion varoista. Tällöin maksun varmistamiseksi todistajan on hyvä etukäteen täyttää tuomioistuimesta saatava kaavake, johon hän merkitsee pankkitietonsa, sekä mitä korvauksia on hakemassa. Jos todistajan on nimennyt muu asianosainen, hän maksaa todistajalle tulevat korvaukset.

Artikkeleihin