Oikeudellisen avun kustannusten kattaminen

6.8.2014

Yhteiskunnan monimutkaistuessa kansalaisilla on yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin he tarvitsevat asiantuntevaa apua. Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Oikeusturvavakuutuksella voi varautua oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten asianajopalkkioihin. Mikäli asianosaisella ei ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoista.

Oikeusapua valtion varoin

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Oikeusturvavakuutus on oikeusapuun nähden ensisijainen. Oikeusapua voi kuitenkin saada oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, ja poikkeustapauksessa vakuutuksen enimmäiskorvauksen ylittävälle osalle. Oikeusapua voidaan myös myöntää, jos vakuutus ei tosiasiassa esimerkiksi maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi ole käytettävissä.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Tuomioistuinasioissa oikeusavun saaja voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen yksityisen avustajan, esimerkiksi asianajajan, vai valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan. Oikeudenkäyntien ohella julkiseen oikeusapuun kuuluvat myös muut kuin tuomioistuinasiat. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudellinen neuvonta ja asiakirjojen laadinta. Näitä palveluja antavat oikeusapuna valtion varoin julkiset oikeusavustajat.

Selvitä vakuutusturva

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein koti-, maatila-, auto- tai ammattiliiton vakuutukseen. Aina näin ei kuitenkaan ole, joten asia kannattaa tarkistaa omasta vakuutuskirjasta. Oikeusturvavakuutuksen voi kuitenkin lähes aina valita lisäosana perusvakuutuksiin.

Oikeusturvavakuutuksen merkitystä kustannusten kattamisessa vähentää se, että korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu useita sellaisia juttutyyppejä, joissa kansalaiset todennäköisimmin joutuvat turvautumaan oikeudelliseen apuun. Oikeusturvavakuutuksissa on lisäksi suuria yhtiökohtaisia eroja. Saman vakuutusyhtiön sisälläkin voi olla monia eri laajuisia oikeusturvavakuutuksia.

Varmista oikeusturvaetu

Kotivakuutukseen sisältyvät oikeusturvavakuutukset kattavat usein vakuutuksenottajan lisäksi myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Usein vain toinen puolisoista on merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen ottajaksi. Jos vakuutuksen ottaja muuttaa muualle, hän on edelleen vakuutettu, mutta ei asuntoon jäänyt. Jos yhteinen asunto sitten myydään, ilman oikeusturvaetua jäänyt voi vain toivoa, että kaupasta ei synny riitaa. Kannattaa siis huolehtia siitä, että molemmat puolisot ovat vakuutuksenottajina.

Vinkkinä asunnon ostajille, joilla ei aikaisemmin ole ollut oikeusturvavakuutusta, voidaan todeta, että kotivakuutuksen on syytä olla voimassa asuntokaupan tekohetkellä, jotta oikeusturvavakuutuksesta saa korvausta mahdollisessa asuntokauppaa koskevassa riitatilanteessa. Jos riita syntyy alle kahden vuoden aikana siitä, kun vakuutus on alkanut, tulee ongelmaksi, että olosuhde, johon riita perustuu, on asuntokauppa. Jos kauppa on tehty ennen vakuutuksen ottamista, niin silloin vakuutusehtojen mukaan ei saa oikeusturvaetua.

Minimoi kuluriski

Pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin häviäjä on velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeusjutun voittaminenkaan ei auta, jos vastapuolelta ei saa mitään perittyä. Täysimittaisen oikeudenkäynnin kustannukset ovat usein huomattavat. Tehokkain tapa tällaisten kulujen välttämiseen on riitojen ennaltaehkäisy. Parhaiten tämä toteutuu käyttämällä oikeudellista asiantuntija-apua hyvissä ajoin etukäteen sitä vaativissa oikeustoimissa.

Aina riitoja ei kuitenkaan voi välttää. Silloinkaan oikeudenkäynti ei aina ole paras keino ratkoa kiistoja. Ensisijaisesti kannattaa pyrkiä löytämään riitaan sovinnollinen, toteuttmiskelpoinen ratkaisu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kenenkään tarvitsisi luopua mistään laillisina pitämistään oikeuksista. Mutta monesti laiha sopu on parempi kuin lihva riita.

Artikkeleihin