Tavaran virhe kuluttajakaupassa

30.8.2014

Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perusteella. Säännöksiä sovelletaan kulutustavaran kauppaan silloin, kun myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kuluttajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun kuin ammattinsa harjoittamiseen.

Virheen arvioinnin lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus. Tavaran tulee soveltua sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi matkapuhelimen tulee toimia pakkasessa. Tavaran tulee myös vastata kestävyydeltään sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa. Jos tavara ei vastaa edellä mainittua, siinä on virhe.

Virhevastuun kesto

Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, ja kuuluvan myyjän vastuulle. Vastuusta vapautuakseen myyjän pitää osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön.

Ostaja voi vedota tavaran virheeseen myös kuuden kuukauden virheolettaman päättymisen jälkeen, jos tavaran kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi sellaiselta tavaralta perustellusti olettaa.

Suomessa ei ole asetettu virhevastuun kestolle ylärajaa. Vastuuaika määräytyy tuotteen odotettavissa olevan kestoiän perusteella. Tavaran on kestettävä normaali käyttöaika. Myyjä vastaa esimerkiksi kodinkoneessa alun perin olleesta valmistusvirheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta muutaman vuoden kuluttua tavaran luovutuksesta.

Käytetyn tavaran kauppa

Kuuden kuukauden virheolettamaa sovelletaan myös käytetyn tavaran kauppaan. Käytetyssä tavarassa on usein vikoja, jotka johtuvat sen käytöstä tai luonnollisesta kulumisesta. Siksi ennen virheolettaman soveltamista on ratkaistava, tekeekö esimerkiksi käytetyssä autossa ilmennyt vika autosta juuri laissa tarkoitetulla tavalla virheellisen.

Käytettyjä tavaroita myytäessä myyjä pyrkii usein rajoittamaan vastuutaan varaumalla ”myydään sellaisena kuin se on”. Tästä huolimatta tavarassa katsotaan olevan virhe, jos se ei ole ollut annettujen tietojen mukainen, tai myyjä ei ole kertonut kaupanteon kannalta olennaisia asioita taikka tavara on huonommassa kunnossa kuin tavaran hinnan ja muiden olosuhteiden perusteella voi olettaa.

Takuu

Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan ostajalle antama vapaaehtoinen lisäetu. Takuun antaja vastaa siitä, että tuote toimii määräajan. Markkinointimielessä ostajalle saatetaan luvata avokätisesti kaupan päälle esimerkiksi kuuden kuukauden takuu. Se ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa, sillä lakisääteinen virhevastuu on jo automaattisesti voimassa vähintään kuusi kuukautta.

Lisävakuutukset

Ostajalle saatetaan markkinoida kaupan yhteydessä myös lisävakuutuksia. Jos ne kuitenkin kattavat vain tavaran virheet, jotka jo automaattisesti lain mukaan kuuluvat virhevastuun piiriin, maksaa ostaja turhasta. Lisävakuutukset voivat tuoda lisäturvaa esimerkiksi sen kautta, että lakisääteinen virhevastuu ei kata tavaralle sattuneita vahinkoja.

Virheilmoituksen tekeminen

Jos tavarassa on virhe, jonka voidaan katsoa olleen tuotteessa jo ostohetkellä, on myyjä velvollinen korjaamaan tuotteen, vaihtamaan sen uuteen samanlaiseen, antamaan hinnanalennusta tai viimekädessä purkamaan kaupan. Kuluttajalla on myös oikeus saada korvausta hänelle virheen johdosta aiheutuneista kuluista.

Ostajan on ilmoitettava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Lain mukaan kohtuullinen aika on vähintään kaksi kuukautta virheen havaitsemisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä kohtuullisessa ajassa, ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Valittaa voi ilman kuittiakin

Valitusoikeus ei ole sidoksissa kuittiin. Jos tuotteessa on virhe, siitä voi valittaa ilman kuittiakin. Ostaja voi osoittaa tuotteen ostopaikan tai -ajan esimerkiksi maksukorttitositteella, tiliotteella tai vaikkapa liikkeen tarralla tuotteen pakkauksessa. Kuitti kannattaa kuitenkin säilyttää, sillä se helpottaa asian selvittelyä.

Hyvin usein osto- tai takuukuitin materiaalina on lämpöpaperi, josta teksti voi hävitä ennen takuuajan päättymistä. Ostajan pyynnöstä tiedot takuusta on annettava kirjallisesti tai sähköisesti niin, että tiedot säilyvät ostajan saatavilla. Sähköinen kuitti, joka samalla toimii takuutodistuksena, on nykyaikaa.

Artikkeleihin