AVOERO - OMAISUUDEN EROTTELU JA HYVITYS

18.5.2015


Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain säännöksillä pyritään edistämään oikeudenmukaisen lopputuloksen toteutumista omaisuuden erottelussa. Lisäksi laki tarjoaa oivan riidanratkaisumenettelyn tilanteissa, joissa avopuolisot eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen yhteiselämän päättämiseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista kysymyksistä.

Avoliittolaissa avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisot voivat olla samaa tai eri sukupuolta. Avopuolisoksi ei katsota henkilöä, joka on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Omaisuuden erottelu

Lain lähtökohta on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa sekä avoliiton aikana että sen jälkeen. Jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii, toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava.

Erottelu voidaan suorittaa joko sopimus- tai toimituserotteluna. Sopimuserottelu on puolisoiden välinen sopimus. Se on molempien avopuolisoiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Koska kyseessä on puolisoiden itsensä hyväksymä sopimus, sopimusta voi moittia tuomioistuimessa ainoastaan muotovirheen perusteella.

Lain tarkoittama avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen voi myös hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten.Toimituserottelussa pesänjakaja päättää jaon sisällöstä ja allekirjoittaa jakokirjan. Toimituserottelua voidaan moittia tuomioistuimessa sekä muoto- että sisältövirheen perusteella.vähäinen.

Oikeus hyvitykseen

Avoliittolaissa määritellyllä avopuolisolla on oikeus hyvityksen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että omaisuuden jakaminen pelkästään omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Oikeus hyvitykseen ei ole henkilökohtainen, vaan se siirtyy kuoleman jälkeen avopuolison perillisille. Hyvitysvaatimuksen voi vastaavasti tehdä myös avopuolison perillisille.

Lain määrittelemää panostusta voi olla esimerkiksi työ yhteisen talouden tai avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen omistamaan omaisuuteen tai muu näihin rinnastettava panostus. Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos panoksesta koitunut perusteeton etu on vähäinen.

Hyvityksen vaatiminen

Hyvityksestä voidaan sopia tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle.Jollei pesänjakajan määräämistä ole haettu, hyvitysvaatimus voidaan saattaa kanteella käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeus hyvitykseen raukeaa, jos hyvitystä ei ole vaadittu omaisuuden erottelussa eikä sitä koskevaa kannetta ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta. Jos omaisuuden erottelua ei ole toimitettu, oikeus hyvitykseen raukeaa kuitenkin, jollei sitä koskevaa kannetta ole nostettu tai pesänjakajan määräämistä ole haettu kolmen vuoden kuluessa avopuolison kuolemasta tai siitä, kun avopuolisot muuttivat pysyvästi erilleen.

Hyvityksen määrä

Hyvityksen määrän ei tarvitse perustua olemassa oleviin tositteisiin, vaan sitä määrättäessä otetaan huomioon omaisuuden omistussuhteet, avoliiton aikainen panos yhteistalouteen, panoksen vaikutus omaisuuden säilymiseen ja karttumiseen sekä muut puolisoiden talouteen vaikuttavat seikat. Hyvityksen määrän mitoittamisessa tulevat molempien avopuolisoiden panokset arvioitaviksi suhteessa omaisuuden omistussuhteisiin.

Avoliittolain nojalla maksettava hyvitys perustuu siis kokonaisharkintaan, ja hyvityksen perusteena voi olla sekä työpanos että varojen sijoittaminen. Hyvityksen verotuskohtelu riippuu siitä, mihin maksettava hyvitys perustuu. Tämän vuoksi hyvityksen maksuperusteet on syytä eritellä sitä koskevassa sopimuksessa.


Artikkeleihin