Hyödynnä lahjaverotuksen tarjoamat mahdollisuudet

7.8.2015 / 1.1.2017

Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana, ja lahjan arvo on 5.000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5.000 euroa tai enemmän.

Jos lahjanantajia on useita, vero lasketaan erikseen jokaiselta lahjanantajalta saadusta lahjasta. Näin ollen esimerkiksi molemmat puolisot voivat kumpikin lahjoittaa tyttärelleen, tämän aviopuolisolle ja näiden kolmelle lapselle kullekin verottoman 4.999 euron arvoisen lahjan eli yhteensä 49.990 euroa kolmen vuoden välein.

Koti-irtaimistolahjat

Lahjaksi saadusta tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvasta varallisuudesta ei makseta lahjaveroa, ellei yksittäisen esineen arvo ylitä 5.000 euroa. Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uusi lahjaveroasteikko, jonka perusteella lahjaveroa on maksettava, jos lahjan arvo on vähintään 5.000 euroa. Jos koti-irtaimistolahjan arvo jää alle 5.000 euron, veroa ei määrätä 1.1.2017 voimaan tulleen lahjaveroasteikon muutoksen perusteella. Jos koti-irtaimistolahjan arvo ylittää 4.000 euroa, se otetaan huomioon laskettaessa yhteen kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta saatuja lahjoja. Koti-irtaimistolahjoja, joiden arvo ei ylitä 4.000 euroa, voi saada verottomasti useita kertoja kolmen vuoden aikana. Tällaisia lahjoja ei koske sääntö, jonka mukaan kolmen vuoden aikana annettujen lahjojen arvot lasketaan yhteen.

Elatuslahjat

Verovapaita ovat myös euromäärästä ja sukulaisuussuhteesta riippumatta toisen kasvatus-, koulutus- ja elatusmenot. Näiden kohdalla olennaista on, että lahja annetaan sellaisessa muodossa, ettei lahjan saaja voi käyttää sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käytännössä tämä edellytys täyttyy, kun lahjanantaja maksaa suoraan elantomenoa koskevan laskun.

Alihintainen kauppa

Jos kaupanteossa vastikkeeksi on sovittu yli 75 prosenttia kohteen käyvästä arvosta, niin käyvän arvon ja kauppahinnan erotusta ei katsota lahjaksi. Esimerkiksi jos kohteen käypä arvo on 100.000 euroa, ja maksettava kauppahinta on 76.000 euroa, niin verotettavaa lahjaa ei synny. Käytännössä hyöty on lähes 25 prosenttia käypään arvoon verrattuna.

Hallintaoikeuden pidätys

Lahjoittaja voi pidättää lahjoitettuun omaisuuteen hallintaoikeuden joko itselleen tai vaikkapa useammalle muulle henkilölle. Hallintaoikeuden haltijan on myös sitten todellisuudessa käytettävä hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta tai saatava sen tuotto. Hallintaoikeutta ei voi pidättää vain siksi, että lahjaveron määrää halutaan pienentää.

Koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa, vähennetään lahjaverotuksessa lahjan käyvästä arvosta kaavamainen hallintaoikeusvähennys. Näin ollen siis lahjavero määrätään käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeusvähennys.

Koroton laina

Yksityishenkilöt voivat lainata toisilleen rahaa korotta ilman veroseuraamuksia. Tällöin velan korottomuudesta tulevan edun voidaan katsoa olevan verovapaan lahjan. Olennaista tällöin on, että lainan takaisinmaksusta on laadittu uskottava lyhennyssuunnitelma, ja että lyhennysten maksaminen täytyy pystyä todistamaan. Jos lainaa lyhennetään esimerkiksi noin kolmen vuoden välein annettavilla verovapailla lahjoilla, voidaan laina katsoa verotuksessa lahjaksi.

Käyttöoikeuden myöntäminen

Verovapaasti voidaan antaa myös käyttöoikeus. Esimerkiksi lapselle voidaan antaa auto käyttöön. Sama pätee kesämökkiin, veneeseen tai asuntoon. Mitään euromääräisiä rajoituksia ei ole, sillä kyse on vain käytöstä. Lahjakirjaa tällaisessa tilanteessa ei tarvitse tehdä, sillä omistus ei siirry.

Huomioitavaa

Jossain määrin lahjoitusten käyttöä rajoittaa se, että perintövero on nykyään lahjaveroa lievempi. Lahjan pilkkominen pienempiin osiin ja useammalle henkilölle tuottaa yleensä suurimman verosäästön, sillä lahjaveroasteikko on asteittain kasvava. Myös pidätettävät hallinta- ja muut oikeudet pienentävät lahjaveron määrää. Verosäästösyistä ei kuitenkaan pidä mennä rikkomaan mitään toimivaa kokonaisuutta. Onnistuneessa suunnittelussa lopputulos on suotuisin kokonaisuuden kannalta.

Artikkeleihin