Jäämistösuunnittelu

3.2.2014

Jäämistösuunnittelussa etsitään ne keinot, joilla varallisuutta kerryttänyt perinnönjättäjä voi tarkoituksenmukaisimmin vaikuttaa jäämistönsä suuruuteen ja sen jakautumiseen. Onnistuneessa suunnittelussa lopputulos on suotuisin kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi verosäästösyistä ei pidä mennä rikkomaan mitään toimivaa kokonaisuutta. Jäämistösuunnittelun ei tulisikaan lähteä yksinomaan verotuksellisista päämääristä, vaan perinnönjättäjän tahdosta järjestää tulevaisuutta haluamallaan tavalla.

Jäämistösuunnittelu ja jäämistöverosuunnittelu ovat kaksi eri asiaa, mutta toki ne yleensä liittyvät läheisesti toisiinsa. On tärkeää selvittää etukäteen erilaisten ratkaisujen vaikutukset eri verotusmuodoissa, ja tarvittaessa minimoida näistä järjestelyistä aiheutuvia veroseuraamuksia. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että muodollisesti lain kirjaimen mukainen toimi, joka on lainsäätäjän tarkoituksen vastainen, on veronkiertoa, josta voi seurata muun muassa veronkorotus. Jäämistösuunnittelussa on siis syytä valita sellaiset vaihtoehdot, joiden veroseuraamukset on oikeuskäy-tännössä hyväksytty.

Testamentti on tunnetuin jäämistösuunnittelun keino. Valitettavan usein testamentti tehdään valmiin kaavakokoelman mallin mukaisesti, jolloin jälkisäädös ei välttämättä alun perinkään täysin vastaa testamentintekijän todellisia tarpeita ja tarkoitusta. Näin laadittu viimeinen tahto ei myöskään yleensä ota huomioon testamentintekijän yksilöllisiä olosuhteita. Testamenttia laadittaessa olisi hyvä pyrkiä ennakoimaan myös mahdolliset tulevat olosuhdemuutokset. Uusioperheet ovat yleistymässä, ja näin ollen myös perhe-, perintö- ja sukulaisuussuhteet ovat monimutkaistumassa.

Lahja on yksi keskeisimmistä jäämistösuunnittelun välineistä. Jossain määrin lahjoitusten käyttöä rajoittaa se, että perintövero on nykyään lahjaveroa lievempi. Lahjan pilkkominen pienempiin osiin ja useammalle henkilölle tuottaa yleensä suurimman verosäästön, sillä lahjaveroasteikko on asteittain kasvava. Myös lahjoitusten ajoittaminen pidemmälle aikavälille antaa pelivaraa. Oikein toteutetulla lahjoituksella voidaan esimerkiksi suosia yhtä rintaperillistä muiden lakiosaperillisten kustannuksella. Riittävän ajoissa elinaikana annetulla lahjoituksella on mahdollista jopa sivuuttaa kokonaan muiden rintaperillisten lakiosaoikeus.

Avio-oikeusmääräyksillä voidaan myös toteuttaa jäämistösuunnittelua. Jos perittävä on kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, perintöosat määrätään pääsääntöisesti vasta osituksen jälkeen. Näin ollen avio-oikeus tai sen puuttuminen vaikuttaa sekä perillisten jakoasemaan, että maksettavan perintöveron määrään. Vastaisen avioeron varalta laaditulla sopimuksella, joka sinänsä ei sido jäämistöosituksessa, voidaan sopia muun muassa tasingon määrästä ja laadusta. Näin ollen aviopuolisot voivat tehdä testamentin määrätystä omaisuudesta ilman, että mahdollisen avioero-osituksen tasinkovaade estäisi sanotun omaisuuden siirtymisen.

Henkivakuutuksilla on suuri merkitys jäämistösuunnittelussa. Vakuutuskorvauksesta voidaan määrätä avioliittolain ja perintökaaren jakosäännöksistä poikkeavalla tavalla, eli vakuutuskorvaus voidaan siirtää ohi sekä osituksessa että perinnönjaossa jaettavien varojen. Henkivakuutuskorvaus ei kuulu vakuutetun jäämistöön, mikäli edunsaajana ei ole kuolinpesä. Lisäksi jos henkivakuutus ei liity vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, on kuolintapauskorvaus lähisukulaisille perintöverosta vapaata jopa 35 000 euroon asti edunsaajaa kohti. Lesken saamasta korvauksesta on kuitenkin aina vähintään puolet verovapaata.

Perinnöstä luopuminen perinnönjättäjän eläessä kuuluu myös jäämistösuunnitteluun. Luopuminen on kuitenkin tehtävä määrämuodossa. Jos luopuja on lakiosaperillinen, hänellä on oikeus saada luopumisestaan kohtuullinen vastike.

Myös edunvalvontavaltuutuksella voidaan toteuttaa jäämistösuunnittelua. Edunvalvontavaltuutuksella perittävä voi ennen toimintakykynsä menettämistä varautua siihen, että esimerkiksi hänen aloittamiaan lahjoituksia voidaan jatkaa myös sen jälkeen, jos hän menettää kykynsä tehdä päteviä oikeustoimia.

Jäämistösuunnittelun toteuttamiseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, joita kannattaa käyttää kussakin tilanteessa perinnönjättäjän yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan soveliaimman ratkaisun varmistamiseksi. Jäämistösuunnittelu vaatii perehtymistä ja asiantuntemusta, mutta se on tällöin myös palkitsevaa. Yksi onnistuneen jäämistösuunnittelun vaikutuksista on monesti myös vastaisten perintöriitojen ehkäiseminen.