Työsuhderiidat

 • Olipa kyse työsuhteen irtisanomisesta, purkamisesta tai muista työsuhteesta aiheutuvista erimielisyyksistä, voin auttaa Teitä tai yritystänne. Minulla on kattava kokemus työoikeuden alaan kuuluvien riita-asioiden hoitamisesta sekä työntekijöiden, että työnantajien puolella.
 • Työsuhde päättyy tavanomaisesti joko työntekijän tai työnantajan suorittamaan irtisanomiseen. Tällöin työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Työsuhde voi päättyä myös siksi, että toinen sopimusosapuolista purkaa sopimuksen. Tällöin työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy määräajan kuluttua umpeen tai sovitun työn tultua tehdyksi.
 • Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, täytyy työnantajalla olla siihen hyväksyttävä peruste. Peruste voi olla henkilöstä johtuva taikka tuotannollinen, taloudellinen tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva.
 • Ennen kuin työntekijä irtisanotaan henkilöstä johtuvista syistä, hänelle on yleensä annettava varoitus. Ennen irtisanomista on myös pääsääntöisesti selvitettävä, voidaanko työntekijälle tarjota irtisanomisen välttämiseksi muuta työtä.
 • Työsopimuslaissa ei mainita, mitkä ovat henkilöstä johtuvia hyväksyttäviä irtisanomisperusteita, mutta laissa on säädetty tapauksista, joita ei ainakaan voi pitää irtisanomiseen oikeuttavana.
 • Yleisimpiä henkilösyitä ovat olleet työvelvoitteen laiminlyönti, luottamuspula, kilpaileva toiminta, työkyvyn heikentyminen, alkoholinkäyttö, rikokset vapaa-ajalla ja sopimaton käytös.
 • Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

 • Perustetta taloudellisin ja tuotannollisin syin tapahtuvaan irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet, tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.
 • Työsopimuksen purkaminen on ankarampi toimenpide kuin irtisanominen. Se edellyttää erittäin painavaa syytä. Tällaisena syynä pidetään sellaista laiminlyöntiä tai käyttäytymistä taikka laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin olennaista rikkomista, ettei toiselta osapuolelta kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.
  • Purkamisoikeus raukeaa, ellei sitä ole käytetty 14 päivän kulussa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää, eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää syytä poissaololleen, työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena.

  • Lainvastainen työsuhteen päättyminen voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kanneaika on kaksi vuotta, ja sen laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä.

  • Työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta, mikäli työsopimus on päätetty perusteettomasti, tai koeaikana suoritettu purku on toimitettu epäasiallisilla perusteilla.
 • Korvauksena voidaan tuomita pääsääntöisesti vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Korvauksen alarajaa koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta tuotannollisiin ja taloudellisin perustein tapahtuviin irtisanomisiin, koeaikapuruissa tai tilanteessa, jossa purkuperusteet puuttuvat, mutta irtisanomisperusteet ovat olemassa. 
 • Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

 • Ammattitaitoni perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen ja oikeuskäytännön tarkkaan seurantaan. Alle olen kerännyt korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen keskeisimpiä ratkaisuja.


Työntekijän irtisanomissuoja oikeuskäytännössä

 
1. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

1.1. Irtisanomisperusteet

KKO:2000:64
Työsopimus - Syrjintä - Työsopimuksen lakkaaminen

KKO:1997:118
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2010-46
Irtisanoutuminen - Lomaraha - Työehtosopimuksen tulkinta

TT:2007-103
Irtisanomissuoja - Taloudellinen ja tuotannollinen syy - Työsopimuksen irtisanominen - Vuokratyö

TT:2006-95
Irtisanomissuoja - Luottamusmies - Luottamusmiehen irtisanominen - Taloudellinen ja tuotannollinen syy - Valvontavelvollisuus

1.2. Työn tarjoaminen ja takaisinottovelvollisuus

TT:2007-11
Irtisanomissuoja - Taloudellinen ja tuotannollinen syy - Työntarjoamisvelvollisuus - Työsopimuksen irtisanominen - Valvontavelvollisuus

TT:2003-36
Irtisanomissuojasopimus - Takaisinottovelvollisuus - Työehtosopimuksen rikkominen

TT:2001-6
Irtisanominen - Irtisanomissuoja - Taloudellinen ja tuotannollinen syy

1.3. Määräysvallassa oleva yritys

KKO:2010:43
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Konserni

KKO:1998:77
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen - Uudelleen sijoittaminen -
Osakeyhtiö - Konserni

KKO:1998:14
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen

KKO:1995:93
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen

1.4. Irtisanomismenettely

KKO:1995:104
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen - Työnantajan konkurssi

KKO:1995:48
Työsopimus - Työsopimuksen lakkaaminen

TT:2010-49
Irtisanomisjärjestys - Taloudellinen ja tuotannollinen syy

TT:2004-43
Irtisanomisjärjestys - Irtisanomissuojasopimus - Työehtosopimuksen tieten rikkominen

1.5. Sopimukset työsuhteen päättyessä

KKO:2007:69
Työsopimus - Työntekijän takaisin ottaminen

KKO:2002:90
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Irtisanomissuoja -
Työehtosopimus

KKO:1998:144
Työsopimus - Luottamusmies - Työsopimuksen irtisanominen

2. Lomautus

2.1. Lomautusperusteet

KKO:2006:4
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus - Lomauttaminen

KKO:2001:6
Työsopimus - Lomauttaminen - Luottamusmies

KKO:1996:127
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus - Lomauttaminen

KKO:1996:15
Työsopimus - Lomauttaminen - Osakeyhtiö - Konserni - Yrityssaneeraus

KKO:1995:152
Työsopimus - Äitiys- ja vanhempainloma - Lomauttaminen

TT:2010-80
Lomauttaminen

2.2. Lomautusmenettely

KKO:1997:121
Työsopimus - Lomauttaminen - Osakeyhtiö - Konserni - Yrityssaneeraus

TT:2008-114
Lomautusilmoitusaika - Paikallinen käytäntö - Paikallinen sopiminen - Työehtosopimuksen rikkominen

TT:2005-128
Aikaprioriteettiperiaate - Lomautus - Lomautusmenettely - Sairausajan palkka - Työehtosopimuksen rikkominen

TT:2000-42
Lausuntoasia - Lomauttaminen - Määräaikainen virkasuhde - Neuvottelumenettely - Virkaehtosopimuksen tulkinta

2.3. Irtisanominen lomautuksen aikana

TT:2008-104
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Kanteen tutkiminen - Lomauttaminen - Työsopimuksen purkautuminen - Työsuhteen päättyminen

TT:2005-87 
Irtisanoutuminen - Lomaraha - Lomauttaminen

3. Määräaikainen työsopimus

KKO:2010:11
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus

KKO:2008:29
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus

KKO:2006:49
Työsopimus - Osa-aikatyö - Määräaikainen työsopimus

KKO:1996:105
Työsopimus - Määräaikainen työsopimus

TT:2008-41
Määräaikainen työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2002-2
Määräaikainen työsopimus - Työsopimuksen irtisanominen

4. Työntekijästä johtuvat päättämistilanteet

4.1. Irtisanomisperusteet

4.1.1. Työtehtävien laiminlyönti

TT:2006-51
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen irtisanominen - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2005-68
Irtisanomissuoja - Työntarjoamisvelvollisuus - Työsopimuksen purkaminen - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2011-116
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen - Työstä kieltäytyminen

TT:2012-48
Irtisanomissuoja - Lomauttaminen - Työsopimuksen purkaminen - Työstä kieltäytyminen

TT:2012-19
Irtisanomissuoja - Luottamusmiesasema - Sopimaton käytös - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2012-120
Irtisanomissuoja - Luvaton poissaolo - Sairausloma

KKO:2010:60
Työsopimus - Työnjohto-oikeus - Työsopimuksen päättäminen

4.1.2. Luottamuspula

TT:2012-15
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Luottamuspula - Päihtymys - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2012-19
Irtisanomissuoja - Luottamusmiesasema - Sopimaton käytös - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2012-135
Irtisanomissuoja - Luottamuspula - Työsopimuksen purkaminen

TT:2012-157
Irtisanomissuoja - Kilpaileva toiminta - Lojaliteettivelvollisuus

KKO:2012:91
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Kilpaileva toiminta
Lainvoima - Osittainen lainvoima - Korko - Viivästyskorko

KKO:2012:89
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen

TT:2013-36
Irtisanomissuoja - Sairauslomaoikeuden väärinkäyttäminen - Työsopimuksen purkaminen

4.1.3. Työtaisteluun osallistuminen

TT:2005-116
Työsopimuksen purkaminen - Pääluottamusmies - Valvontavelvollisuus

TT:2004-34
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen - Työttömyyspäiväraha

4.1.4. Työntekijän sairaus

TT:2011-138
Irtisanomissuoja - Työkyky - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2012-89
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen irtisanominen - Väkivalta

TT:2012-153
Irtisanomissuoja - Oikeudenkäyntikulut - Sairaus - Työkyky - Työsopimuksen irtisanominen

TT 2009-49
Irtisanomissuoja - Työkyky - Työsopimuksen irtisanominen - Viivästyskorko

TT 2008-27
Irtisanomissuoja - Sairaus - Työkyvyttömyys

KKO:2006:104
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen purkaminen

TT:2001-10
Irtisanominen - Irtisanomissuoja - Työehtosopimuksen rikkominen - Työkyky - Uudelleensijoittamisvelvollisuus - Valvontavelvollisuus

4.1.5. Kilpaileva toiminta

KKO:1995:47
Työsopimus - Työsopimuksen lakkaaminen

4.1.6. Päihteiden käyttö

TT:2012-22
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Lomauttaminen - Työsopimuksen purkautuminen - Työsuhteen päättyminen

TT:2012-15
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Luottamuspula - Päihtymys - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2013-1
Irtisanomissuoja - Päihtymys - Työsopimuksen purkaminen - Työturvallisuus

TT:2013-11
Irtisanomissuoja - Kuulemismenettely - Työsopimuksen irtisanominen - Työsopimuksen purkaminen - Valvontavelvollisuus

TT:2010-18
Irtisanomissuoja - Päihtymys - Työsopimuksen irtisanominen

TT:2009-126
Alkoholin nauttiminen työpaikalla - Irtisanominen - Irtisanomissuojasopimus - Työsopimuksen irtisanominen - Varoitus

TT:2008-96
Alkoholin nauttiminen työpaikalla - Työsopimuksen purkaminen - Työturvallisuus - Varoitus

TT 2007-89
Irtisanomissuoja - Luvaton poissaolo - Työsopimuksen purkaminen

TT:2007-46
Alkoholin nauttiminen työpaikalla - Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen

4.1.7. Rikokseen syyllistyminen vapaa-ajalla

KKO:2000:77
Työsopimus - Työsopimuksen lakkaaminen

KKO:2007:12
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen - Uudelleen sijoittaminen

4.1.7. Epäasiallinen käytös

TT:2001:48
Irtisanomisajan palkka - Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen - Valvontavelvollisuus

TT:2011-17
Irtisanomissuoja - Luottamuspula - Työsopimuksen purkaminen

TT:2012-89
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen irtisanominen - Väkivalta

4.2. Irtisanomismenettely

4.2.1. Varoitus

TT:2009-72
Irtisanomissuoja - Luottamuspula - Päihtymys - Työsopimuksen purkaminen - Uudelleensijoittamisvelvollisuus

TT:2007-96
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen irtisanominen - Varoitus

TT:2004-78
Irtisanominen - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2000-45
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen - Työvelvoitteen laiminlyönti

4.2.2. Asiallinen ja tasapuolinen kohtelu

TT:2006-51
Irtisanomissuoja - Työsopimuksen irtisanominen - Työvelvoitteen laiminlyönti

TT:2001-20
Irtisanomissuoja - Irtisanoutuminen - Työsopimuksen purkaminen

4.2.3. Työsuhteen purkautuneena pitäminen

KKO:2008:50
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

TT:2006-23
Irtisanomissuoja - Sairausloma - Työsopimuksen purkautuminen

4.2.4. Koeaikapurku

TT:2011-134
Koeaika - Työsopimuksen päättäminen

KKO:2009:35
Työsopimus - Koeaika - Työsopimuksen purkaminen