Älä kylvä perintöriidan siemeniä

24.10.2017


Pienestäkin omaisuudesta voi syntyä pitkä, raskas ja kallis perintöriita, joka pahimmillaan rikkoo sukulaisten välit loppuelämäksi. Seuraavilla keinoilla voit välttää yleisimmät perinnönjakoon liittyvät riidanaiheet.

Tasapuolisuus ylläpitää sisarussuhteita

Lapset odottavat, että vanhemmat kohtelevat heitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Jos joku sisaruksista on jatkuvasti saanut muita enemmän omaisuutta, huomiota tai tukea, voi kateus kyteä vahvana sisarusten välillä.

Perinnönjako on osa surutyötä, ja sitä tehtäessä kaikki vanhat erimielisyydet sekä eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunteet nousevat helposti pintaan. Riitaisimmissa kuolinpesissä sisarussuhteet ovat monesti olleet huonot jo pitkään ennen perinnönjakoa, joskus jopa lapsuudesta asti.

Riitelyllä ja merkityksettömän omaisuuden haalimisella joku perillisistä voi pyrkiä velkomaan vanhemmilta saamatta jäänyttä rakkautta sekä hakemaan hyvitystä aiemmin kokemilleen vääryyksille.

Kohtelemalla perillisiäsi tasapuolisesti autat pitämään heidän väliset suhteensa kateudesta ja kaunasta vapaina.

Laadi testamentti

Yksiselitteinen testamentti voi estää suurimmat perinnönjakoon liittyvät riitaisuudet. Jotta testamentti olisi pätevä, tulee sen olla oikein laadittu, ja tämän vuoksi se kannattaakin laatia asianajajan avustuksella.

Testamentista kannattaa myös keskustella perillisten kanssa etukäteen. Kun testamentin tekijän tahto on perillisillä tiedossa ja erimielisyyttä aiheuttavat asiat on voitu selvittää testamentin tekijän vielä eläessä, ei niistä tarvitse riidellä enää perintöä jaettaessa.

Jos joku perillisistä on saanut perittävältä lahjan, kannattaa testamenttiin selkeästi kirjata, onko se perintöä jaettaessa otettava huomioon ennakkoperintönä. Tällöin itse perinnönjaossa ei enää tarvita oikeuden määräämää pesänjakajaa, ainakaan siltä osin, ratkaisemaan lahjanantajan tarkoitusta.

Panosta perunkirjoituksen oikeellisuuteen

Perukirjalla on vaikutusta sekä perintöveron määräytymiseen että myöhempään omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun. Perukirja voi toimia myös perustana vastaiselle ositukselle ja perinnönjaolle, sekä monien oikeuksien kirjaamiselle. Virheet ja väärät ratkaisut johtavat helposti isoihin riitoihin ja epäedullisiin seurauksiin.

Puutteellinen perukirja pitkittää perinnönjakoa ja voi johtaa osakkaiden veronkorotuksiin sekä aiheuttaa omaisuutta myöhemmin realisoitaessa ylimääräisiä veroja. Perinnönjaoissa törmää usein lesken jälkeen virheellisesti laadittuihin perukirjoihin, joissa ei ole ilmoitettu en siksi kuolleen puolison jäljellä olevaa osittamatonta avio-oikeuden alaista omaisuutta. Myös, jos kuolleen puolison osittamatonta omaisuutta on myyty lesken eläessä, tulisi myynnistä saadut varat tai niillä hankittu uusi omaisuus ilmoittaa lesken perukirjassa.

Arvioi omaisuuden arvo järkevästi

Perintöverotuksessa perinnön arvona pidetään omaisuuden käypää arvoa. Tästä huolimatta jotkut uskovat, että on kannattavaa arvioida kuolinpesän omaisuuden arvo alakanttiin, jotta perintövero olisi pienempi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa varsinkaan pidemmällä tähtäimellä.

Jos esimerkiksi kiinteistön arvo on arvioitu perukirjassa alakanttiin, ja kiinteistö joskus myydään, lasketaan luovutusvoittoveron määrä myyntihinnan ja perintöveroarvon erotuksesta. Mitä suurempi ero näillä luvuilla on, sitä suuremmaksi luovutusvoittoveron määrä nousee. Luovutusvoittoveron veroprosentti on huomattavasti korkeampi kuin perintöveron.

Perintöriidoissa on myös syytä pitää kirkkaana mielessä se helposti unohtuva periaate, että perintöesine on useimmiten yhtä arvokas tai arvoton riippumatta siitä, halutaanko se itselle, vai saako sen joku muu jako-osuuteensa.

Mieti kokonaisuus ensin

Perinnönjaossa tehdään usein se virhe, että helpoin omaisuus eli raha jaetaan ensin ja muu, vaikeampi omaisuus jätetään roikkumaan. Tässä on vaarana se, että jäljelle jääneiden omaisuuserien jakaminen käy hankalaksi ja kalliiksi.

Perinnönjaossa kannattaa pyrkiä siihen, että perintö tulisi perittävältä suoraan perillisille. Tällöin omaisuudesta maksetaan vain perintövero. Jos perilliset joutuvat lunastamaan perintöosuuksia toisiltaan, katsotaan se kaupaksi, josta myyjä joutuu mahdollisesti maksamaan luovutusvoittoveroa ja ostaja varainsiirtoveroa.

Kipuirtaimistoa jaoissa ovat erityisesti valokuvat, videot ja sukukirjat. Yksi keino ratkaista riita niiden osalta on se, että jokainen saa jotain toisen haluamaa. Kun näin tehdään, jokainen voittaa ja jokainen häviää.

Pidä kotiväki poissa perinnönjaosta

Mikäli tarvitset apua ja neuvoja perinnönjakoasiassa, ota yhteys asianajajaan. Perintöasioista sopiminen vaikeutuu, jos jokainen perillinen yrittää toteuttaa kotiväkensä antamia ohjeita ilman omaa harkintaa. Joskus kotiväki tuntuu yllyttävän riitelemään sellaisistakin asioista, joista perillinen itse olisi valmis sopimaan.Artikkeleihin