Asianajajien valvonta

20.11.2017

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton valvontalautakunta ja valvontayksikkö, jonka lakisääteisenä tehtävänä on valvoa asianajajien, julkisten oikeusavustajien sekä luvan saaneiden
oikeudenkäyntiavustajien toimintaa.

Asiakas voi kannella valvontalautakuntaan, jos hän on tyytymätön avustajansa toimintaan tai
palkkioon. Kantelumenettely on maksuton.

Valvontaa koskevat rajoitukset

Valvontalautakunta valvoo kaikkea asianajajien ja julkisten oikeusavustajien toimintaa, mutta valvonnassa on tiettyjä rajoituksia luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien osalta.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat eivät ole asianajajia eivätkä julkisia oikeusavustajia, vaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt heille luvan hoitaa tuomioistuinasioita.

Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa valvotaan valvontalautakunnassa vain silloin, jos hän on toiminut oikeudenkäyntiasiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana, tai muussa tehtävässä, jonka hän on saanut joko tuomioistuimen määräyksen perusteella tai johon hänet on määrätty
oikeusapulaissa tarkoitetuksi avustajaksi.

Valvonta-asia

Valvonta-asiana selvitetään, onko asianajaja tai julkinen oikeusavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä.

Hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä voi kannella kuka tahansa. Kantelun tekeminen ei edellytä sitä, että kantelun tekijä olisi asianajajan asiakas. Lisäksi viranomaiset, esimerkiksi tuomioistuin tai oikeuskansleri, voivat saattaa valvonta-asian vireille. Asianajajaa tai julkista oikeusavustajaa koskevan kantelun voi tehdä myös Suomen Asianajajaliiton hallitus.

Palkkioriita-asia

Asiakkaan tyytymättömyys asianajajan palkkioon käsitellään valvontalautakunnassa palkkioriita-asiana. Palkkioriita-asian voi saattaa vireille vain asianajajan asiakas tai asiakkaaseen rinnastuva. Esimerkiksi kuolinpesän osakas voi kannella pesänselvittäjän ja -jakajan palkkion kohtuullisuudesta.

Palkkioriita-asiassa annettava ratkaisu on suositus, mutta lähes kaikki asianajajat noudattavat valvontalautakunnan suositusta.

Valvonta-asioiden käsittely

Kantelumenettely on kirjallista. Asia tulee vireille, kun kantelija toimittaa kantelun tai palkkioriitahakemuksen valvontalautakunnalle. Kantelijalle ja kantelun kohteelle toimitetaan kaikki vastapuolen lähettämät lausunnot tiedoksi ja heille varataan tilaisuus antaa niistä vastineensa.

Kun kuulemisperiaatteen mukainen kirjeenvaihto päättyy, asia käsitellään joko valvontalautakunnan jaostossa tai täysistunnossa. Käsittelyn jälkeen valvontalautakunta antaa asiassa päätöksensä.

Muutoksenhaku valvontalautakunnan ratkaisuihin

Kantelijalla ei ole muutoksenhakuoikeutta valvontalautakunnan ratkaisuihin. Mikäli hän on tyytymätön ratkaisuun, hän voi kannella siitä valtioneuvoston oikeuskanslerille tai viedä palkkioriita-asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai valtioneuvoston oikeuskansleri voi valittaa valvontalautakunnan valvonta-asiassa antamasta päätöksestä Helsingin
hovioikeuteen.

Koska asianajajan palkkiota koskevassa palkkioriita-asiassa annettava ratkaisu on suositus, siitä ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Seuraamukset

Valvontalautakunta voi määrätä asianajajalle tai julkiselle oikeusavustajalle seuraamukseksi huomautuksen, varoituksen, seuraamusmaksun tai Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottamisen. Luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle valvontalautakunta voi määrätä seuraamukseksi huomautuksen tai varoituksen.

Mikäli valvontalautakunta katsoo, että luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle tulisi määrätä
seuraamukseksi seuraamusmaksu tai luvan peruuttaminen, valvontalautakunta siirtää asia oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaistavaksi.

Huomautus on lievin ja yleisimmin määrätty kurinpidollinen seuraus, joka voidaan määrätä esimerkiksi viivyttelystä tai yhteydenottopyyntöön vastaamatta jättämisestä. Varoitus on astetta
ankarampi seuraus, joka voidaan määrätä esimerkiksi esteellisyydestä tai vastuuvakuutuksen laiminlyönnistä.

Seuraamusmaksu on määrältään 500 - 15.000 euroa. Sen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi asianajajan menettelyn moitittavuus sekä hänen kokemuksensa asianajajatehtävistä. Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen on ankarin seuraamus, mikä on yleensä määrätty, jos asianajaja on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai hän on menetellyt epärehellisesti.


Artikkeleihin