Asunto-osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan

8

Hallitus antoi syyskuun puolivälissä eduskunnalle esityksen asunto-osakkeiden omistustietojen keräämisestä valtakunnalliseen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin.

Toteutuessaan esitys merkitsee sitä, että asunto-osakeyhtiöiden sekä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain, kun nykyisestä osakekirjojen hallintaan perustuvasta vaihdannasta siirrytään osakkeeseen kohdistuvien oikeuksien sähköiseen kirjaamiseen.

Nykytilanne

Suomessa arvioidaan olevan noin 2,7 miljoonaa asunto-osakkeenomistajaa ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa. Osakkeenomistajista noin 750.000 on pääkaupunkiseudulta. Osakehuoneistot kuuluvat yli 90.000 asunto-osakeyhtiölle ja keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle.

Nykyisin ei ole olemassa keskitettyä rekisteriä osakehuoneistojen omistajista, vaan jokainen taloyhtiö ylläpitää tahollaan tietoja osakkeidensa omistuksesta.

Yhtiöön ja sen osakkeisiin sekä osakehuoneistojen ominaisuuksiin liittyvä tieto on hajallaan useassa julkisessa rekisterissä, esimerkiksi kaupparekisterissä, Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä rakennus- ja huoneistorekisterissä ja eri isännöintijärjestelmissä. Osakkeiden luovutuksista saadaan tietoa lähinnä veron suorittamisen yhteydessä.

Uuden järjestelmän tarkoitus

Uuden tietojärjestelmän avulla osakkeiden omistus- ja panttaustiedot saadaan keskitetysti yhtiöiden, kiinteistönvälittäjien ja luottolaitosten saataville. Se parantaa myös muissa viranomaisrekistereissä olevan yhtiötä, osaketta ja huoneistoa koskevan tiedon saatavuutta.

Jatkossa osakastiedot ovat sähköisesti saatavilla, eikä osakekirjojen säilytyksestä tarvitse huolehtia. Tämä helpottaa myös asuntokauppaa, kun paperisia osakekirjoja ei enää tarvita. Uudistuksen myötä taloyhtiöltä poistuu esimerkiksi vastuu selvittää hankalia perintöoikeudellisia saantoja.

Huoneistotietojärjestelmällä helpotetaan sähköisten palveluiden kehittämistä asuntokaupassa ja luotonannossa. Jo pelkästään paperisista osakekirjoista luopuminen toisi arviolta 30 miljoonan euron säästöt rakennuttajille ja luottolaitoksille.

Lisäksi järjestelmän avulla tuotetaan tietoa tutkimusta ja tilastointia varten sekä muihin yhteiskunnan tietotarpeisiin.

Siirtymäsäännökset

Hallituksen esityksen mukaan vuoden 2019 alusta alkaen kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustettaisiin sähköisesti, eikä niille enää painettaisi osakekirjoja. Tällaisen yhtiön perustajaosakasta koskevat tiedot saataisiin suoraan kaupparekisteristä. Osakkeensaaja voisi hakea kirjaamistaan osakkeenomistajaksi heti lain voimaantultua.

Vanhan, ennen vuoden 2019 alkua perustetun asunto-osakeyhtiön on 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana siirrettävä osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitokselle. Vasta tämän jälkeen vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkaat voivat halutessaan hakea omistajakirjausta ja osakekirjan mitätöintiä. Siirron jälkeen osakkeensaajan olisi haettava omistajakirjausta aina, kun osake luovutetaan edelleen.

Jos omistajakirjausta ei ole haettu viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä, kun osakeluettelo siirtyi Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen ennen kuin hän on hakenut omistajakirjauksen.

Maanmittauslaitoksen arvion mukaan kaikki asunto-osakepaperit on saatu sähköiseen muotoon aikaisintaan vuoteen 2045 mennessä, todennäköisesti paljon myöhemmin.


Artikkeleihin