Kuka korvaa koiran aiheuttaman vahingon?

7.11.2016Vastoin yleistä käsitystä koiran omistaja ei ole automaattisesti korvausvastuussa kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta koiran omistajalta tai siltä henkilöltä, jonka hallinnassa tai valvonnassa koira on vahinkohetkellä ollut. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö on toiminut jollakin tapaa moitittavasti eli hän on esimerkiksi laiminlyönyt koiransa kiinnipidon ja valvonnan tai toisen henkilön varoittamisen tilanteessa, jossa lainsäädäntö tai olosuhteet muuten olisivat sitä edellyttäneet.

Tärkeä poikkeus tästä tuottamusperiaatteesta on se, että omistaja on aina korvausvastuussa puolesta vahingon määrästä, mikäli hänen koiransa tappaa tai vahingoittaa jotakin tuotantoeläintä.

Milloin koiran tulee olla kytkettynä?

Järjestyslain mukaan koirat on aina pidettävä kytkettyinä taajamissa ja kuntopoluilla. Koiraa ei saa viedä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, torille, yleiselle hiihtoladulle tai urheilukentälle. Taajamassa koiran saa päästää vapaaksi vain suljetulla pihalla, koirien harjoituspaikassa tai aidatussa koirapuistossa. Koiran tulee vapaana ollessaankin olla aina haltijansa valvonnassa ja hallinnassa.

Muualla kuin taajamamerkein ilmoitetuilla alueilla koiraa saa ulkoiluttaa vapaana maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla metsästyslain mukaisen koirien kiinnipitoajan 1.3.-19.8.
ulkopuolella.

Jos koiran omistajalla on erityistä syytä epäillä koiransa voivan aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi aggressiivisuuden tai karkailutaipumuksen vuoksi, on hänen pidettävä koiransa aina kytkettynä. Koiran omistajan on kyettävä hallitsemaan talutushihnassa kiinni oleva koiransa niin, ettei se pääse esimerkiksi syöksymään vastaantulijan päälle.

Vaarallisesta koirasta on varoitettava

Aggressiivisen koiran omistajan on aina varoitettava ulkopuolisia koiransa vaarallisesta käytöksestä. Lisäksi hänen tulee pitää koiransa aina joko kytkettynä tai sijoitettuna sellaiseen paikkaan, jossa se ei voi aiheuttaa kenellekään vaaraa. Koiran omistaja voi joutua korvaamaan myös sellaisen vahingon, joka tapahtuu hänen kodissaan tai aidatulla kotipihallaan, mikäli hän laiminlyö vaarallisen koiransa valvonnan tai siitä varoittamisen.

Milloin koiran aiheuttamaa vahinkoa ei tarvitse korvata?

Mikäli koira on vapaana alueella, jossa se on luvallista, ei omistaja ole yleensä vastuussa koiransa aiheuttamista vahingoista. Jos koira esimerkiksi taajaman ulkopuolella juoksee auton alle ja siitä aiheutuu autolle vaurioita, ei koiranomistaja ole välttämättä velvollinen korvaamaan niitä.

Milloin koiran aiheuttama vahinko on korvattava?

Mikäli koiraa pidetään vapaana, vaikka sen tulisi järjestyslain mukaan olla kytkettynä ja koira aiheuttaa vahingon, katsotaan, että omistaja on laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon ja hän on velvollinen korvaamaan sen. Koiran omistajan voidaan katsoa laiminlyöneen koiransa kiinnipidon myös silloin, jos koira on ollut kiinnitettynä liian heikolla tai huonokuntoisella hihnalla, tai jos koiran ulkoaitaus on ollut niin heikkorakenteinen tai matala, että koira on päässyt karkaamaan siitä.

Myös tilanteessa, jossa koiran omistaja on laiminlyönyt aggressiiviseksi tietämänsä koiran valvonnan tai jos hän ei ole varoittanut ulkopuolisia koirastaan, katsotaan hänen olevan korvausvelvollinen.

Koirien aiheuttamat vahingot oikeuskäytännössä

Oikeuskäytännössä henkilövahingot ja esinevahingot ovat korvattavuuden osalta eri asemassa. Henkilövahingot on yleensä katsottu korvattaviksi, vaikka koiran omistajan tuottamus ei aina olekaan ollut täysin yksiselitteinen. Koiran aiheuttamien esinevahinkojen korvattavuus on edellyttänyt selkeää laiminlyöntiä koiran valvonnassa tai kiinnipidossa.

Rikosoikeudellinen vastuu

Korvausvastuun lisäksi koiran omistaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen koiransa vuoksi. Mikäli koiran omistaja esimerkiksi rikkoo tahallisesti järjestys- ja metsästyslain koiran kiinnipitoa koskevien säännöksiä, voidaan hänet tuomita sakkorangaistukseen.

Jos koira aiheuttaa ihmiselle vahinkoa, voi koiran valvonnasta vastaava henkilö saada tuomion esimerkiksi vamman- tai kuolemantuottamuksesta. Ihmiselle vaarallisen eläimen vartiomatta jättäminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi teoksi. Tuomioistuin voi määrätä tällaisen eläimen lopetettavaksi.Artikkeleihin