Remontista voi saada vuokranalennusta


Vuokralainen voi saada vuokranalennusta kaikista sellaisista huoneiston remonteista ja puutteellisuuksista, jotka vaikuttavat asumiseen. Jos asukkaalle aiheutuva haitta on kohtuuton tai huoneisto ei ole lainkaan hänen käytettävissään, voidaan hänet vapauttaa vuokranmaksuvelvollisuudesta kokonaan.

Vuokranalennus on lakisääteinen, mutta se määritellään aina tapauskohtaisesti.

Asumista haittaavat remontit

Jos huoneistossa tehdään asumista haittaava remontti, on vuokralaisella oikeus vuokranalennukseen. Jos huoneisto on remontin ajan täysin asumiskelvoton, ja vuokralainen joutuu muuttamaan sen ajaksi pois, ei hänen välttämättä tarvitse maksaa vuokraa lainkaan.

Vuokranalennusta voidaan vaatia alkavaksi siitä ajankohdasta lähtien, jolloin vuokranantaja on tullut virheestä tietoiseksi. Kaikista huoneiston puutteellisuuksista kannattaakin ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä.

Mikäli vuokralainen on itse aiheuttanut remontoitavan vahingon, ei hän luonnollisestikaan ole oikeutettu vuokranalennukseen.

Huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa

Vuokralainen on oikeutettu saamaan vuokranalennusta tai vapautuksen vuokran maksamisesta, jos huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Tämä ei koske sellaisia tilanteita, joissa huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen omasta toiminnasta.

Vuokranalennusta voi saada myös esimerkiksi liian kylmästä asunnosta. Tavanomaisesti asunnon välttävänä lämpötilana pidetään 18˚C.

Huoneisto ei ole vuokralaisen käytettävissä

Vuokralaisen ei tarvitse maksaa vuokraa sellaisten päivien osalta, kun huoneisto ei esimerkiksi viivästyksen johdosta ole vapaa tai valmis, ja tästä syystä vuokralaisen käytettävissä.

Vuokranalennuksesta sopiminen

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan ja vuokralaisen tulisi sopia vuokranalennuksesta yhdessä. Vuokranalennus on hyvä ottaa esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asiassa voidaan neuvotella sekä vuokralaista että vuokranantajaa tyydyttävä ratkaisu.

Asiasta on syytä tehdä kirjallinen sopimus. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kannattaa suullisen sopimuksen sisältö ainakin kuittauttaa toisella osapuolella esimerkiksi sähköpostiviestillä.

Vuokranalennuksen määrän arviointi

Vuokranalennuksen määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ja se suhteutetaan vuokralaiselle aiheutuvan haitan määrään. Haitan arvioimisessa tärkeimpiä tekijöitä ovat puutteellisuuden kesto sekä sen merkitys huoneiston käytölle. Esimerkiksi viisi minuuttia kestävästä lukkojen uudelleen sarjoittamisesta ei voi saada vuokranalennusta.

Myös tilan käyttötarkoitus vaikuttaa olennaisesti vuokranalennuksen määrään. Vuokralaiselle aiheutuu huomattavasti enemmän haittaa esimerkiksi kylpyhuoneen kuin vaatehuoneen puutteellisuuksista. Taloyhtiön yhteisten saunatilojen remontissa on mietittävä, kuinka merkittävästi se haittaa yksittäisen huoneiston käyttöä.

Huoneiston ulkopuolella tehtävät remontit oikeuttavat yleensä pienempiin korvauksiin kuin sisäpuolella tehtävät. Kuitenkin esimerkiksi julkisivuremontista johtuva ikkunoiden peittäminen, valon puuttuminen ja tuuletuksen estyminen ovat niin merkittäviä haittoja, että ne oikeuttavat aina vuokranalennukseen.

Vapautus vuokran maksamisesta

Jos vuokralainen ei voi lainkaan käyttää huoneistoa, on hänet vapautettava kokonaan vuokranmaksuvelvollisuudesta niiden päivien osalta, kun asunto ei ole hänen käytettävissään. Mikäli vuokralainen voi kuitenkin säilyttää irtaimistoaan vuokrahuoneistossa, voi kysymykseen tulla varastovuokran suuruutta vastaavan vuokran maksaminen. Tämä on tyypillisesti noin 10 % huoneiston normaalista vuokrasta.Artikkeleihin