Testamenttiin perustuvan oikeuden voimaan saattaminen

12.03.2018


Jotta testamentin saaja voi saada hänelle testamentatun omaisuuden, hänen on annettava testamentti kaikille perillisille tiedoksi. Testamentin pätevyyden selvittäminen alkaa testamentin tiedoksi antamisella, josta alkaa kulua testamentin moittimiselle säädetty kuuden kuukauden määräaika.

Tiedoksianto edellyttää testamentin saajan aktiivisia toimenpiteitä. Vaikka perillisillä muutoinkin olisi tieto sekä testamentista että sen sisällöstä, testamentin moiteaika alkaa kulua vasta silloin, kun testamentti on annettu perintökaaren mukaisella tavalla perilliselle tiedoksi.

Kuka

Vastuu testamentin tiedoksi antamisesta on testamentin saajalla. Jos testamentin saajia on useita, yhden testamentin saajan toimittama tiedoksianto on pätevä myös muiden testamentin saajien osalta. Muiden testamentin saajien on kuitenkin ilmaistava perillisille, ottavatko he testamentin vastaan vai luopuvatko he siitä.

Kenelle

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Tiedoksianto voi tapahtua joko perilliselle itselleen, hänen edunvalvojalleen tai sellaiselle henkilölle, jonka perillinen on erikseen valtakirjalla siihen valtuuttanut. Lakimääräisiin perillisiin kuuluvat tilanteesta riippuen joko leski, rintaperilliset, toissijaiset perilliset tai valtio.

Jos joku perillisistä on tavoittamattomissa, voidaan hänelle määrätä edunvalvoja. Edunvalvojan sijainen taas voidaan määrätä sellaiselle alaikäiselle tai muutoin vajaavaltaiselle henkilölle, jonka huoltaja tai edunvalvoja on esteellinen hoitamaan tehtävää esimerkiksi sen vuoksi, että hän on itsekin perillisasemassa tai testamentin saajana.

Miten

Tiedoksi antamisen tulee tapahtua joko haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti. Käytännössä perillinen usein merkitsee testamenttiin todistuksen tiedoksi saannista, tai tiedoksiannon vahvistaa kaksi todistajaa.

Tiedoksiannon yhteydessä perilliselle on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Perintökaari ei edellytä, että testamentin saaja esittäisi perilliselle samalla alkuperäisen testamentin.

Testamentin oikeaksi todistetun jäljennöksen esittäminen perunkirjoitustilaisuudessa ja siitä otetun valokopion luovuttaminen perillisille ei täytä lain edellyttämää tiedoksiantovaatimusta. Mikäli testamentti halutaan antaa tiedoksi perunkirjoitustilaisuudessa, tulee se lukea ääneen, esittää alkuperäisenä perillisille ja siitä tulee luovuttaa heille myös jäljennökset. Nämä toimet kirjataan perukirjaan, jonka allekirjoittamalla perillinen vahvistaa tiedoksiannon tapahtuneeksi.

Missä ajassa

Testamentti voidaan antaa tiedoksi milloin tahansa perittävän kuoleman jälkeen. Testamentin tiedoksi antamiselle on kuitenkin olemassa takaraja; testamentin saajan on pääsääntöisesti saatettava oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.

Jos testamentin saaja ei tässä ajassa ilmoita vastaanottotahtoaan, hän menettää oikeutensa saada omaisuutta testamentin nojalla. Kymmenen vuoden määräaika alkaa kulua, vaikka testamentin saaja ei tietäisi testamentista tai testamentin tekijän kuolemasta.

Tiedoksisaanti

Testamentin tiedoksisaanti ei tarkoita testamentin hyväksymistä eikä moiteoikeudesta tai lakiosasta luopumista. Nämä tulee tehdä erikseen, joskin tarvittaessa ne kaikki voidaan hoitaa yhdellä asiakirjalla. On siis oltava tarkkana, mihin kaikkeen allekirjoituksellaan sitoutuu. Oikeudenmenetysten välttämiseksi suosittelen epätietoisissa tilanteissa olemaan yhteydessä asianajajaan tai selvittämään oikeutensa muulla tavoin.


Artikkeleihin