Yrittäjä vai työntekijä

23.1.2017


Samaa työtä voidaan monesti tehdä joko yrittäjänä tai työsuhteessa. Rajanveto yrittäjän ja työntekijän välillä on joskus vaikeaa, ja määritelmä riippuu siitä, tarkastellaanko tilannetta työoikeuden, verotuksen vai toimeentuloturvan näkökulmasta.

Verohallinto on toisinaan sivuuttanut etenkin ns. yhdenmiehenyhtiön verotuksessa ja katsonut, että työn suorittanut henkilö ei ole ollut yrittäjä, vaan hän on ollut työsuhteessa toimeksiantajaan.Yhtiön laskutusta on tällöin pidetty yhtiön omistajan palkkatulona, josta on tehtäväennakonpidätys ja maksettava sosiaaliturvamaksut.

Vallitseva oikeuskäytäntö korostaa toimeksiantajan ja -saajan oikeutta valita, suoritetaanko työ yrittäjänä vai työsuhteessa. Tulkinta on lieventynyt yrittäjyyttä tukevaan suuntaan.

M


Työ- vai toimeksiantosopimus

Jos osapuolet ovat solmineet työsopimuksen, on kyse työsuhteesta, ja työstä maksettu korvaus katsotaan verotuksessa palkaksi. Toimeksiantosuhde syntyy toimeksiantosopimuksen laatimisella. Myös osapuolten tosiasiallisen toiminnan on puollettava toimeksiantosuhdetta.


Henkilökohtaisuus ja valinnanvapaus

Työsuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työtä henkilökohtaisesti työnantajalle. Toimeksiantosuhteessa työn voi suorittaa myös esimerkiksi alihankkija tai yrittäjän palkkaama
työntekijä.


Kenen lukuun työtä tehdään

Työsuhteessa työntekijä työskentelee työnantajan lukuun, jolloin työn suorittamisesta koituva välitön hyöty tulee työnantajan hyväksi. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja työskentelee omaan lukuunsa, jolloin hyöty tulee hänen itsensä tai hänen yrityksensä hyväksi.

Työn johto- ja valvontaoikeus

Työnantaja voi määrätä, mitä työtä työntekijä tekee, sekä missä, milloin ja miten työ tehdään. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja työskentelee itsenäisesti ilmantoimeksiantajan johtoa ja valvontaa.

Työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit

Työsuhteessa työ tehdään pääasiassa työnantajan tarjoamilla työvälineillä ja materiaaleilla. Toimeksiantosuhteen luonteeseen kuuluu, että toimeksisaaja käyttää työssään yleensä omia työvälineitään ja tarvikkeitaan.


Työaika ja työskentelyn ajankohta

Työsuhteessa työsopimus, työaikalaki ja työehtosopimukset määrittävät työntekijän säännöllisen työajan, enimmäistyöajan ja muut työaikaa koskevat rajoitukset. Toimeksiantosuhteessa
toimeksisaaja pystyy vaikuttamaan siihen, milloin työ tehdään.


Vastikkeen määräytyminen

Työsopimussuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Palkan määrästä ja määräytymisperusteesta sovitaan yleensä työsopimuksessa. Toimeksiantosuhteessa maksettavasta vastikkeesta sovitaan yleensä toimeksiantosopimuksessa.

Toimeksiantosuhteessa suoritettava korvaus on yleensä työsuhteessa maksettavaa palkkaa suurempi, koska toimeksisaajan on maksettava muun muassa sosiaalivakuutusmaksunsa itse.

Työstä aiheutuvat kustannukset

Työsuhteessa työn suorittamisesta välittömästi aiheutuvat kustannukset kuuluvat työnantajalle. Toimeksiantosuhteessa sovitaan lähtökohtaisesti kokonaiskorvauksesta, jolla toimeksisaaja kattaa myös kaikki työn suorittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Vastuut, takuut ja vakuutukset

Työsuhteessa työntekijä ei vastaa tekemänsä työn lopputuloksesta työnantajan asiakkaaseen tai muuhun sopimuskumppaniin nähden. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja vastaa työn
lopputuloksesta.


Irtisanominen

Työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa on työsuhteen irtisanomiseen liittyvää sääntelyä. Toimeksiantosuhde voidaan päättää yksipuolisesti ilman irtisanomisaikaa ja korvausta, jos sopimuksessa ei ole muusta sovittu.

Kilpailun rajoittaminen ja kilpailukielto

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaajan oikeutta tehdä sopimuksia muiden tahojen kanssa ei ole yleensä rajoitettu.

Työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan kilpailukieltosopimuksella rajoittaa
työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä. Jos toimeksiantosuhteessa kilpailukiellosta ei ole sovittu, toimeksisaajalla on oikeus kilpailla myös toimeksiantajan kanssa.Artikkeleihin